SFS 2022:334 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

SFS2022-334.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om fjärrvärmelagen (2008:263)

dels att rubriken närmast före 6 § ska utgå,
dels att 6–6 d och 52–54 §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 5 § ska lyda ”Information till fjärrvärme-

kunder och allmänheten”,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 a och 5 b §§, och närmast före

6 a och 6 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

5 a § Ett fjärrvärmeföretag ska se till att information om energiprestanda
och andelen förnybar energi i företagets fjärrvärmesystem på ett enkelt sätt
finns tillgänglig för var och en.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om skyldigheten att lämna information enligt första
stycket.

5 b § Ett fjärrvärmeföretag som ingår avtal med konsumenter ska på sin
webbplats lämna tydlig information om oberoende användarrådgivning där
fjärrvärmekunderna och allmänheten kan få råd om tillgängliga energi-
effektiviseringsåtgärder och jämförelseprofiler.

6 §3 Ett avtal om fjärrvärme ska innehålla uppgifter om

1. fjärrvärmeföretagets åtagande gentemot fjärrvärmekunden,
2. priset för fjärrvärmen och hur det bestäms,
3. var fjärrvärmekunden kan finna information om fjärrvärmeföretagets

priser för fjärrvärme,

4. den tid som avtalet löper,
5. i fråga om avtal som löper under en viss tid, vad som gäller med avse-

ende på förlängning av avtalet,

6. mätning av mängden levererad värmeenergi och rapportering av mät-

resultaten till kunden samt fakturering av kunden,

1 Prop. 2021/22:124, bet. 2021/22:NU18, rskr. 2021/22:239.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energi-
effektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av
direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
(EU) 2019/944, och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december
2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, i den ursprungliga
lydelsen.
3 Senaste lydelse 2014:272.

SFS

2022:334

Publicerad
den

4 maj 2022

background image

2

SFS

2022:334

7. huruvida avtalet tillåter fjärrvärmeföretaget att göra en ensidig ändring

av ett avtalsvillkor och om förutsättningarna för att fjärrvärmeföretaget ska
få göra en sådan ändring,

8. villkoren för uppsägning av avtalet,
9. fjärrvärmeföretagets ersättningsansvar om det inte uppfyller avtalet,
10. vem som svarar för kostnader för en återställning efter
a) en anslutning till fjärrvärmeverksamheten,
b) ett underhåll av rörledningarna, eller
c) ett borttagande av anslutningen,
11. möjligheten att begära förhandling och att ansöka om medling enligt

denna lag, och

12. när avtalet ingås med en konsument, hur fjärrvärmeföretaget på sin

webbplats eller på något annat sätt tillhandahåller den information som
avses i 5 b och 6 c §§.

Mätning av värmeenergi hos fjärrvärmekunder
6 a §
4 Ett fjärrvärmeföretag ska

1. mäta mängden levererad värmeenergi och dess fördelning över tid,
2. tillhandahålla de mätsystem och den mätutrustning som behövs för

mätningen, och

3. beräkna använd värmeenergi vid avsaknad av mätvärden.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om mätning och beräkning enligt första stycket 1
och 3.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning enligt
första stycket 2 ska uppfylla och om undantag från dessa krav.

Fakturering och tillhandahållande av information
6 b §
5 Ett fjärrvärmeföretags fakturering av en fjärrvärmekund ska baseras
på uppmätta mängder värmeenergi som har levererats till kunden eller, vid
avsaknad av mätvärden, på beräknade mängder.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om fakturering.

6 c §6 Ett fjärrvärmeföretag ska lämna faktureringsinformation och
information om energianvändning till en fjärrvärmekund och, på begäran,
till ett företag som fjärrvärmekunden har utsett.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om tillhandahållande av information enligt första
stycket och om undantag från dessa krav.

6 d §7 Ett fjärrvärmeföretag får inte ta ut någon avgift för att tillhanda-
hålla en fjärrvärmekund fakturor, faktureringsinformation och information
om energianvändning.

52 § Tillsynsmyndigheten ska utöva tillsyn över att fjärrvärmeföretag
följer 5–9, 18–21, 25–29, 31 och 37–43 §§ samt föreskrifter och beslut som
har meddelats i anslutning till lagen.

4 Senaste lydelse 2011:934.
5 Senaste lydelse 2011:934.
6 Senaste lydelse 2014:272.
7 Senaste lydelse 2014:272.

background image

3

SFS

2022:334

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och ta del

av de handlingar som behövs för tillsynen.

53 § Tillsynsmyndigheten får besluta de förelägganden som behövs för att
denna lag och föreskrifter och beslut som har meddelats i anslutning till
lagen ska följas. Sådana förelägganden får förenas med vite.

54 §8 Beslut om föreläggande enligt 16 § andra stycket och 53 §, beslut
enligt 37 d § och beslut om förseningsavgift får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

KHASHAYAR FARMANBAR

Christina Nordenbladh
(Infrastrukturdepartementet)

8 Senaste lydelse 2014:444.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.