SFS 2011:934 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2011:934 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
110934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 30 juni 2011.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:344px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om fj�rrv�rmelagen</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">(2008:263)</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 6 � ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 6 a och 6 b ��, av f�ljan-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">de lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett avtal om fj�rrv�rme ska inneh�lla uppgifter om</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">1. fj�rrv�rmef�retagets �tagande gentemot fj�rrv�rmekunden,<br/>2. priset f�r fj�rrv�rmen och hur det best�ms,<br/>3. var fj�rrv�rmekunden kan finna information om fj�rrv�rmef�retagets</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">priser f�r fj�rrv�rme,</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">4. den tid som avtalet l�per,<br/>5. i fr�ga om avtal som l�per under en viss tid, vad som g�ller med avse-</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ende p� f�rl�ngning av avtalet,</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">6. m�tning av m�ngden levererad v�rmeenergi och rapportering av m�tre-</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">sultaten till kunden samt debitering av kunden,</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">7. avtalet till�ter fj�rrv�rmef�retaget att g�ra en ensidig �ndring av ett</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">avtalsvillkor och om f�ruts�ttningarna f�r att fj�rrv�rmef�retaget ska f� g�ra<br/>en s�dan �ndring,</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft110">8. villkoren f�r upps�gning av avtalet,<br/>9. fj�rrv�rmef�retagets ers�ttningsansvar om det inte uppfyller avtalet,<br/>10. vem som svarar f�r kostnader f�r en �terst�llning efter<br/>a) en anslutning till fj�rrv�rmeverksamheten,<br/>b) ett underh�ll av r�rledningarna, eller<br/>c) ett borttagande av anslutningen, och<br/>11. m�jligheten att beg�ra f�rhandling och att ans�ka om medling enligt</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:215px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett fj�rrv�rmef�retag �r skyldigt att m�ta m�ngden levererad v�rme-</p> <p style="position:absolute;top:913px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">energi och dess f�rdelning �ver tiden.</p> <p style="position:absolute;top:930px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om inte avtal om kortare tidsintervall har tr�ffats med fj�rrv�rmekunden</p> <p style="position:absolute;top:948px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft110">ska m�ngden levererad v�rmeenergi i en fj�rrv�rmekunds leveranspunkt<br/>m�tas en g�ng per m�nad.</p> <p style="position:absolute;top:983px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om inte annat har avtalats med fj�rrv�rmekunden ska fj�rrv�rmef�retaget</p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">rapportera m�tresultaten till kunden en g�ng per m�nad.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2010/11:73, bet. 2010/11:NU18, rskr. 2010/11:307.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2011:934</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 12 juli 2011</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2011:934</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">n�rmare f�reskrifter om m�tning och rapportering.</p> <p style="position:absolute;top:221px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:321px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett fj�rrv�rmef�retags debitering av kunderna ska avse uppm�tta</p> <p style="position:absolute;top:238px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">m�ngder.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Om inte annat har avtalats med fj�rrv�rmekunden ska debitering av</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">kunden ske minst fyra g�nger per �r.</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">n�rmare f�reskrifter om debitering.</p> <p style="position:absolute;top:345px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012 i fr�ga om 6 � och i �vrigt den</p> <p style="position:absolute;top:363px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft24">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i fj�rrv�rmelagen (2008:263);

utf�rdad den 30 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om fj�rrv�rmelagen

(2008:263)

dels att 6 � ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 6 a och 6 b ��, av f�ljan-

de lydelse.

6 �

Ett avtal om fj�rrv�rme ska inneh�lla uppgifter om

1. fj�rrv�rmef�retagets �tagande gentemot fj�rrv�rmekunden,
2. priset f�r fj�rrv�rmen och hur det best�ms,
3. var fj�rrv�rmekunden kan finna information om fj�rrv�rmef�retagets

priser f�r fj�rrv�rme,

4. den tid som avtalet l�per,
5. i fr�ga om avtal som l�per under en viss tid, vad som g�ller med avse-

ende p� f�rl�ngning av avtalet,

6. m�tning av m�ngden levererad v�rmeenergi och rapportering av m�tre-

sultaten till kunden samt debitering av kunden,

7. avtalet till�ter fj�rrv�rmef�retaget att g�ra en ensidig �ndring av ett

avtalsvillkor och om f�ruts�ttningarna f�r att fj�rrv�rmef�retaget ska f� g�ra
en s�dan �ndring,

8. villkoren f�r upps�gning av avtalet,
9. fj�rrv�rmef�retagets ers�ttningsansvar om det inte uppfyller avtalet,
10. vem som svarar f�r kostnader f�r en �terst�llning efter
a) en anslutning till fj�rrv�rmeverksamheten,
b) ett underh�ll av r�rledningarna, eller
c) ett borttagande av anslutningen, och
11. m�jligheten att beg�ra f�rhandling och att ans�ka om medling enligt

denna lag.

6 a �

Ett fj�rrv�rmef�retag �r skyldigt att m�ta m�ngden levererad v�rme-

energi och dess f�rdelning �ver tiden.

Om inte avtal om kortare tidsintervall har tr�ffats med fj�rrv�rmekunden

ska m�ngden levererad v�rmeenergi i en fj�rrv�rmekunds leveranspunkt
m�tas en g�ng per m�nad.

Om inte annat har avtalats med fj�rrv�rmekunden ska fj�rrv�rmef�retaget

rapportera m�tresultaten till kunden en g�ng per m�nad.

1 Prop. 2010/11:73, bet. 2010/11:NU18, rskr. 2010/11:307.

SFS 2011:934

Utkom fr�n trycket
den 12 juli 2011

background image

2

SFS 2011:934

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2011

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

n�rmare f�reskrifter om m�tning och rapportering.

6 b �

Ett fj�rrv�rmef�retags debitering av kunderna ska avse uppm�tta

m�ngder.

Om inte annat har avtalats med fj�rrv�rmekunden ska debitering av

kunden ske minst fyra g�nger per �r.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

n�rmare f�reskrifter om debitering.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012 i fr�ga om 6 � och i �vrigt den

1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.