SFS 2011:934 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

Du är här: Start / Miljörätt / Fjärrvärmelag (2008:263) / SFS 2011:934 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)
110934.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263);

utfärdad den 30 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fjärrvärmelagen

(2008:263)

dels att 6 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 6 a och 6 b §§, av följan-

de lydelse.

6 §

Ett avtal om fjärrvärme ska innehålla uppgifter om

1. fjärrvärmeföretagets åtagande gentemot fjärrvärmekunden,
2. priset för fjärrvärmen och hur det bestäms,
3. var fjärrvärmekunden kan finna information om fjärrvärmeföretagets

priser för fjärrvärme,

4. den tid som avtalet löper,
5. i fråga om avtal som löper under en viss tid, vad som gäller med avse-

ende på förlängning av avtalet,

6. mätning av mängden levererad värmeenergi och rapportering av mätre-

sultaten till kunden samt debitering av kunden,

7. avtalet tillåter fjärrvärmeföretaget att göra en ensidig ändring av ett

avtalsvillkor och om förutsättningarna för att fjärrvärmeföretaget ska få göra
en sådan ändring,

8. villkoren för uppsägning av avtalet,
9. fjärrvärmeföretagets ersättningsansvar om det inte uppfyller avtalet,
10. vem som svarar för kostnader för en återställning efter
a) en anslutning till fjärrvärmeverksamheten,
b) ett underhåll av rörledningarna, eller
c) ett borttagande av anslutningen, och
11. möjligheten att begära förhandling och att ansöka om medling enligt

denna lag.

6 a §

Ett fjärrvärmeföretag är skyldigt att mäta mängden levererad värme-

energi och dess fördelning över tiden.

Om inte avtal om kortare tidsintervall har träffats med fjärrvärmekunden

ska mängden levererad värmeenergi i en fjärrvärmekunds leveranspunkt
mätas en gång per månad.

Om inte annat har avtalats med fjärrvärmekunden ska fjärrvärmeföretaget

rapportera mätresultaten till kunden en gång per månad.

1 Prop. 2010/11:73, bet. 2010/11:NU18, rskr. 2010/11:307.

SFS 2011:934

Utkom från trycket
den 12 juli 2011

background image

2

SFS 2011:934

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om mätning och rapportering.

6 b §

Ett fjärrvärmeföretags debitering av kunderna ska avse uppmätta

mängder.

Om inte annat har avtalats med fjärrvärmekunden ska debitering av

kunden ske minst fyra gånger per år.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om debitering.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 6 § och i övrigt den

1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.