SFS 2011:1423 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

111423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 49 § fjärrvärmelagen (2008:263)

ska ha följande lydelse.

49 §

Om ett fjärrvärmeföretag till följd av domstols beslut har rätt att få

tillbaka betalad förseningsavgift, ska ränta betalas på den återbetalade avgif-
ten från och med månaden efter den då avgiften betalades in till och med den
månad då återbetalning görs. I fråga om räntans storlek tillämpas 65 kap. 4 §
tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 och tillämpas på ränta som

hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

SFS 2011:1423

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.