SFS 2012:153 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

120153.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 22 mars 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 26, 26 a och 45 §§ jaktlagen

(1987:259) ska ha följande lydelse.

26 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om anmälningsskyldighet i fråga om

1. vilt som har fällts under jakt,
2. vilt som ska tillfalla staten,
3. vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon,

och

4. vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med ett spårbundet

fordon.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om skyldighet att märka ut en plats där en sammanstötning
skett mellan ett motorfordon och vilt.

26 a §

3

Om ett vilt har varit inblandat i en sammanstötning med ett motor-

fordon eller med ett spårbundet fordon, får polismyndigheten vidta de åtgär-
der som behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas. Polismyn-
digheten får även ge någon annan i uppdrag att vidta sådana åtgärder.

45 §

4

Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

1. bryter mot 5 § andra stycket eller 13 §,
2. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet enligt föreskrifter som har

meddelats med stöd av 26 § första stycket 1, 2 eller 3 om gärningen inte är
belagd med straff i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

3. bryter mot 27 § om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken,
4. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 28 §,
5. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 29 § 4, 30 §

tredje stycket eller 31 § tredje stycket eller

6. bryter mot 35 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av

36 §, 40 § första stycket eller 41 § första stycket.

Den som med uppsåt bryter mot 34 § döms till böter.
I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt denna paragraf.

1 Prop. 2011/12:58, bet. 2011/12:MJU5, rskr. 2011/12:146.

2 Senaste lydelse 2009:1261.

3 Senaste lydelse 2009:1261.

4 Senaste lydelse 2007:1241.

SFS 2012:153

Utkom från trycket
den 12 april 2012

background image

2

SFS 2012:153

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

LENA EK

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.