SFS 2007:1241 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

071241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 6 december 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259)

dels att 6 § skall upphöra att gälla,
dels att 45 och 52 §§ skall ha följande lydelse.

45 §

2 Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

1. bryter mot 5 § andra stycket eller 13 §,
2. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som har föreskrivits med

stöd av 26 §, om ansvar för gärningen inte kan ådömas enligt lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

3. bryter mot 27 §, om ansvar för gärningen inte kan ådömas enligt brotts-

balken,

4. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 28 §,
5. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 29 § 4, 30 §

tredje stycket eller 31 § tredje stycket eller

6. bryter mot 35 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av

36 §, 40 § första stycket eller 41 § första stycket.

Den som med uppsåt bryter mot 34 § döms till böter.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt denna paragraf.

52 §

3 Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela

sådana föreskrifter eller beslut som avses i 23–26, 29, 29 a och 30 §§, 31 §
andra och tredje styckena, 36 §, 40 § första och andra styckena, 41 § första
stycket 2, 48 § andra stycket och 50 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36.

2 Senaste lydelse 1994:1819.

3 Senaste lydelse 1994:1820.

SFS 2007:1241

Utkom från trycket
den 14 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.