SFS 2014:698 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 2014:698 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
140698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259)2

dels att i 9 och 26 a §§ samt i rubriken närmast före 26 a § ordet ⬝polis-

myndigheten⬝ i olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝Polismyndigheten⬝ i
motsvarande form,

dels att 28 och 47 §§ ska ha följande lydelse.

28 §

Om vilt har skadats vid jakt, ska jägaren snarast vidta de åtgärder som

behövs för att djuret ska kunna spåras upp och avlivas.

Om älg, hjort eller rådjur har skadats vid jakt på ett jaktområde och tar sig

in på ett annat jaktområde, ska jägaren se till att jakträttshavaren där eller
markägaren snarast underrättas. Om jakträttshavaren eller markägaren endast
kan nås med svårighet, får Polismyndigheten underrättas i stället.

47 §

3

Påträffas någon på bar gärning då han eller hon begår jaktbrott, får vilt

och sådan egendom som enligt 49 § kan antas bli förverkad eller som kan
antas ha betydelse för utredning om brottet tas i beslag av jakträttshavaren
eller av någon som företräder honom eller henne. Samma befogenhet har
särskilt förordnade jakttillsynsmän och behöriga tjänstemän vid Kustbe-
vakningen och Tullverket.

Har egendom tagits i beslag, ska anmälan om detta skyndsamt göras till

Polismyndigheten eller �&klagarmyndigheten. Den polisman eller åklagare
som tar emot en sådan anmälan om beslag ska vidta samma åtgärder som om
han eller hon själv gjort beslaget.

För att undvika att vilt som har tagits i beslag förstörs, får djuret efter vär-

dering säljas på lämpligt sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse av
9 § 1997:343
26 a § 2012:153.

3 Senaste lydelse 1988:435.

SFS 2014:698

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.