SFS 1972:232

720232.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1938: 274) om rätt till ja kt;

given S tockholms slott den 26 maj 1972.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes

Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit gott fÖrordna,

att 18 § 1 mom., 30 och 32 §§ samt 36 § 2 mom. lagen (1938: 274)
om rätt till jakt skall ha nedan angivna lydelse.

18 § i mom? Björn, varg, järv, lo, fjällräv, utter, rördrom, salskrake,

bivråk, fiskgjuse, trana, skärfläcka, lunnefågel, gråspett, vitryggig hack-

^ Prop. 1972: 62, JoU 33, rskr 21 1.

^ S enaste lydelse 1967: 616.

SFS 1972: 232

Utkom från trycket

den 8 juni 1972

505

¬

background image

SFS 1972: 232

506

spett, mellanspett, kungsfiskare, biätare, blåkråka, härfågel, sommar^

gylling eller djur tillhörande någon av grupperna valar, storkar, örnar,
glador, falkar, kärrhökar och ugglor, utom kattuggla, som dödas, fångas
eller anträffas som fallvilt, tillfaller kronan oberoende av vem jakt­
rätten tillkommer, om ej Konungen eller myndighet, som Konungen

bestämmer, förordnar annat.

30 §3 Begår någon brott som avses i 28 eller 29 § skall villebråd som
han olovligt dödat, fångat eller tillägnat sig eller fallvilt som han till­
varatagit, i den mån sådant byte ej fråntagits honom enligt 31 § första

stycket, förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.

I stället för villebrådet eller fallviltet kan dess värde förklaras för­

verkat.

Var det annat villebråd, än som avses i 18 § 1 mom. och skedde

jakten å annat område än i 5 § 2 mom. sägs samt med användande av

tillåtet jakt- eller fångstredskap och under tid, då jakt efter sådant ville­
bråd är tillåten, eller tillkommer fallviltet jakträttsinnehavaren, tillfaller
det förverkade denne eller, i fall varom förmäles i 29 § 2 mom. första

stycket, övriga delägare i allmänningen eller samfälligheten och, i fall

varom sägs i samma moments andra stycke, övriga inom jaktvårdsom­

rådet jaktberättigade personer.

Med förverkat villebråd, som avses i 18 § 1 mom. eller som dödats

eller fångats medelst annat jakt- eller fångstredskap eller under annan

tid än i t redje stycket sägs, ävensom med annat än där omförmält för­
verkat fallvilt förfares på sätt stadgas i 36 §. Lag samma vare beträf­

fande förverkat villebråd, som dödats eller fångats å område som sägs

i 5 § 2 mom.

Vapen, ammunition, annat jaktredskap och hund som använts eller

medförts som hjälpmedel vid brott som avses i 28 § eller 29 § 1 mom.

få förklaras förverkade, om det är påkallat till förebyggande av brott
eller eljest särskilda skäl föreligga.

I stället för hjälpmedlet kan dess värde förklaras förverkat.

32 §•• Idkar någon, som är skyldig att erlägga jaktvårdsavgift, jakt

utan att hava fullgjort vad sålunda åligger honom, straffes med dags­

böter och vare dessutom pliktig att till jaktvårdsfonden utgiva den jakt­
vårdsavgift som undandragits fonden.

Den som underlåter att vid jakt medföra gällande jaktkort eller väg­

rar att på anmodan av den det vederbör framvisa detsamma, domes till

böter, högst femhundra kronor.

Visar den som blivit angiven för underlåtenhet, varom sägs i näst­

föregående stycke, sist under tredje dagen från det angivelsen blev

honom kunnig hos polismyndigheten, att han vid tiden för förseelsen
innehade gällande jaktkort, och giva omständigheterna vid handen, att
förseelsen haft sin grund i fö rbiseende, vare fri från ansvar.

36 § 2 mom/> Där i beslag taget djur som avses i denna paragraf
är underkastat förskämning må det, sedan syn och värdering hållits

av två ojäviga män, av beslagaren försäljas på lämpligt sätt.

^ Sen aste lydelse 1970: 192.

" Senaste lydelse 1967:616.

^ Senaste lydelse 1970 : 192.

¬

background image

•' Annan förverkad egendom som avses i denna paragraf skall försäl­

jas å offentlig auktion; dock att, där förverkat redskap utgöres av

skjutvapen eller är sådant som icke må användas till jakt eller fångst,

med det samma skall förfaras på sätt Konungen bestämmer.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer äger förordna

om undanta g från andra stycket i fråga om djur eller del av djur som
behövs för forskningsändamål eller av annat särskilt skäl icke bör för­

säljas å offentlig auktion.

SFS 1972: 232

Denna lag träder i k raft dagen efter den, då lagen enligt därå medde­

lad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamlingen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 26 maj 1972.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

INGEMUND BENGTSSON
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.