SFS 1973:1154

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1973:1154
731154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973; 1154 Lag

utkom f rån tr ycket

ändring i lagen (1938: 274) om rätt till jakt;

den 7 januari 1974 utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj;t förordnar med riksdagen^ i fråga om lagen (1938: 274)

om rätt tiU jakt

dels att 3 § skall upphöra att gälla,
dels att 4 § skall ha nedan angivna lydelse.

4 § � samfällighet må delägarna, där de ej annorledes åsämjas, alle­

nast för egna behov utöva jakträtt.

�ro särskilda föreskrifter gällande om samfällighetens förvaltning,

äga delägarna i enlighet därmed fatta beslut om jakträttens tillgodogö­
rande för gemensam räkning. I annat fall må bestämmelse om jakt­
rätten träffas efter ty är stadgat i lagen (1973: 1150) om förvaltning av

samfälligheter.

Avgärda by have jakträtt allenast å sina ägor inom hank och stör.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

CARL GUSTAJF

SVANTE L UNDKVIST

(J ordbruksdepartementet)

2412

1 Prop. 1973: 160, CU 33, rskr,389.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.