SFS 1975:175

750175.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1975:175 Lag

Utkom från trycket
den 27 maj 1975

274

om ändring i lagen (1938: 274) om rätt till jakt;

utfärdad den 15 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivas i fråga om lagen (1938: 274) om

rätt till jakt

dels att 24 § 3 mom., 26 § 1 och 2 mom. samt 27 och 38 §§ skall ha

nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 26 a, 29 a och 30 a

§§, av nedan angivna lydelse.

24 § 5 mom? Beträffande område, där stam av vildkanin eller vild­
mink finnes, får regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer
förordna att jakt efter sådant djur skall genom därtill av myndigheten
särskilt utsedda jägare bedrivas för att söka utrota stammen. Förord­

nas om dylik jakt, äger myndigheten tillika föreskriva de undantag från
bestämmelserna i denna lag som behövas för jaktens ändamålsenliga
bedrivande. Myndigheten bestämmer även hur det skall förfaras med
djur som dödas eller fångas vid jakten.

26 § i mom? Den som vill utöva jakt vare pliktig erlägga jaktvårds­

avgift.

Till bevis om att den jagande fullgjort vad honom enligt första stycket

åligger skall han vid jakten medföra ett för honom gällande jaktkort;

och vare han pliktig att vid anfordran uppvisa kortet för polisman eller

med polismans befogenhet utrustad ordningsvakt för jaktbevakning,
befattningshavare vid domänverket, vid tullverkets kust- eller gränsbe­

vakning eller vid lantbruksnämnds rennäringsavdelning, stiftsjägmästare
eller dennes biträden ävensom för den som äger, innehar eller vårdar
marken eller' den eljest där äger jakträtt; skolande den befattningsha­

vare vid domänverket, lantbruksnämnds rennäringsavdelning och stifts­
nämnd sålunda tillkommande befogenheten att påfordra uppvisande av

jaktkort hava avseende allenast på mark som står under hans förvalt­

ning eller uppsikt.

2 mom? Från skyldighet att erlägga jaktvårdsavgift äro befriade:
Konungen och medlemmar av det kungliga huset; samt

svensk eller norsk same vid utövning av den rättighet att jaga, som en­
ligt särskilda bestämmelser tillkommer honom i vissa delar av riket.

Bestämmelserna om jaktvårdsavgift äga icke tillämplighet i fråga om

rätten att döda djur enligt 14 § 2 mom. eller 15 § och ej heller i fråga

om fångst av vildkanin enligt 24 § 2 mom.

26 a § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får med­

dela föreskrifter om fridlysning, jakttider och jaktmedel samt de före­

skrifter i Övrigt som behövas för att jakt och viltskydd skall kunna be­

drivas på ett sätt som tillgodoser såväl allmänna som enskilda intressen.

1 Prop. 1975: 29, JoU 9, rskr 145.

2 Senaste lydelse 1967: 616.

3 Senaste lydelse 1955: 43.

4 Senaste lydelse 1967: 616.

¬

background image

Regeringen bemyndigas också att besluta föreskrifter om avgifter för

SFS 1975: 175

älg eller kronhjort som fälles.

27 §" Talan mot polismyndighets beslut enligt 23 § föres hos läns­

styrelsen genom besvär. Mot länsstyrelsens beslut må talan ej föras.

Mot länsstyrelses beslut enligt 10, 11 eller 13 § eller rörande före­

läggande eller förordnande med stöd av 24 § 1 mom. första stycket
föres talan hos kammarrätten genom besvär. I fall, som avses i 11 §,
skola besvär anföras inom två månader från det klaganden erhöll del av

beslutet.

Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag eller mot be­

slut enligt 24 § 3 mom. av annan myndighet än regeringen föres hos

regeringen genom besvär.

Meddelande om länsstyrelses eller kammarrätts beslut med stöd av

11 § skall införas i tidning inom orten. Delgivning av beslutet skall

anses ha skett den dag då meddelandet infördes i tidni ngen.

29 a § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift
som meddelats med stöd av 26 a § dömes, i de fall som särskilt angivas
i sålunda meddelad föreskrift, till böter eller fängelse i högst sex må­
nader.

Är brott som avses i första stycket att anse som grovt, dömes till

fängelse i högst ett år, i de fall som särskilt angivas i sålunda meddelad
föreskrift.

Begår barn under femton år förseelse mot föreskrift som meddelats

med stöd av 26 a § svarar i de fall som särskilt angivas i sålunda med­
delad föreskrift, den som har vårdnaden om barnet för förseelsen, om
det ej kan visas, a tt den skett utan hans vetskap eller att han gjort vad

på honom ankommit för att hindra densamma.

30 a § Djur, skinn, bo eller ägg som någon har erhållit genom brott

mot föreskrift som meddelats med stöd av 26 a § skall, i de fall som

särskilt angivas i sålunda meddelad föreskrift, förklaras förverkat, om

det ej är uppenbart obilligt.

Fångstredskap och andra i 30 § femte stycket avsedda hjälpmedel

som a nvänts eller medförts vid brott mot föreskrift som meddelats med

stöd av 26 a § få, i de fall som särskilt angivas i sålunda meddelad före­
skrift, förklaras förverkade, om det är påkallat till förebyggande av brott
eller eljest särskilda skäl föreligga.

I stället för egendom som avses i första eller andra stycket kan dess

värde förklaras förverkat.

38 § Om jakt på område som är avsatt till nationalpark samt beträf­

fande svenska och norska samers rätt att jaga i vissa delar av riket
gälla särskilda bestämmelser.

Senaste lydelse 1974:1069.

275

.v -

,

l'

'k-

¬

background image

SFS 1975:175

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt j

uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Bestämmelserna i 29 a och 30 a §§ skall även gälla vid brott mot

föreskrift som avses i 26 a § och som före ikraftträdandet av denna
lag har meddelats av Kungl. Maj:t.

På regeringens vägnar

SVANTE LUNDKVIST

Alf Wallin
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.