SFS 1980:404

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1980:404
800404.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1938:274) om rätt tiU jakt;

utfärdad den 29 maj 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs alt 26 § 3 mom. och 26 a § lagen

(1938:274) om rätt till jakt skall ha nedan angivna lydelse.

26 § 3 mom.- Av influtna jaktvårdsavgifter skall bildas en fond Uakt-

vårdsfonden), vilken efter regeringens bestämmande skall an vandas for att
främja jaktvården inom riket och för andra ändamål som har samband med
jaktvården. För sådana ändamål skall också användas de övriga me e

som enligt särskilda föreskrifter skall tillföras fonden.

26 a § Regeringen eller den myndighet som regenngen es amme

meddela föreskrifter om fridlysning, jakttider och jaktme e samt
skrifter i övrigt som behövs för att jakt och viltskydd sk al unna e

på ett sätt som tillgodoser såväl allmänna som enskilda intressen, eg
ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer

att besluta föreskrifter om avgifter för älg, kronvilt e er ovvi s

SFS 1980:404

Utkom från trycket

den I6jun i 1980

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

På regeringens vägnar

ANDERS DAHLGREN

Olof Köhl

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1979/80:111, JoU 36. rskr 302.
' Senaste lydelse 1974:1069.

''^-SFS 1980

673

¬

background image

lin S

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.