SFS 1980:895

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1980:895
800895.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1980:895

Lag

Utkom från trycket

den 11 december 1980

om ändring i lagen (1938:274) om rätt

utfärdad den 4 december 1980.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1938: 274) om rätt

till jakt

dels att 10-13 §§2 skal! upphöra att gälla,

dels att 7 och 27 §§ samt 29 § 2 mom., 30 och 34 §§ skall ha nedan angiv­

na lydelse.

7 §2 Boställshavare, kronohemmans åbo och, inom de sex nordligaste lä­

nen, innehavare av kronotorp, skogstorp eller odlingslägenhet å krono­

mark samt den som med nyttjanderätt innehar å sådan mark upplåtet kolo-

nat ävensom innehavare av Qällägenhet ov an odlingsgränsen inom Norr­

bottens och Västerbottens län äge jakträtt å fastighetens ägor; dock skall

den innehavare av kronotorp, skogstorp, odlingslägenhet, kolonat eller

gällägenhet sålunda medgivna jakträtten icke innefatta rätt till jakt efter

älg.

�r eljest mark för jordbruk genom arrendeavtal eller annorledes åt nå­

gon upplåten, äge brukaren, där ej annat avtalats, nyttja den jakt som hör

till m arken.

27 §" Talan mot polismyndighets beslut enligt 23 § föres hos länsstyrel­
sen genom besvär. Mot länsstyrelsens beslut må talan e j föras.

Mot länsstyrelses beslut rörande föreläggande eller förordnande med

stöd av 24 § 1 mom. första stycket föres talan hos kammarrätten genom

besvär.

Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag eller mot beslut

enligt 24 § 3 mom. av anna n myndighet än regeringen föres hos regeringen
genom besvär.

29

2 mom. Utövar delägare i allmänning eller annan samfällighet, var­

om sägs i 4 §, å området jakt, som strider mot vad enligt första stycket av

nämnda paragraf är tillåtet eller mot beslut som avses i andra stycket första
punkten av samma paragraf, straffes med dagsböter.

30 §® Begår någon brott som avses i 28 eller 29 § skall villebråd som han
olovligt dödat, fångat eller tillägnat sig eller fallvilt som han tillvaratagit, i

den mån sådant byte ej fråntagits honom enligt 31 § första stycket, förkla­

ras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.

1780

' Prop. 1979/80:180, JoU 1980/81: 3. rskr 1980/81:22.

2 Se naste lydelse av

10 § 1974:1069

11 § 1971:566

12 § 1967: 616 och

13 §1971:566.

2 Sen aste lydelse 1963: 606. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

Senaste lydelse 1977: 669. �ndringen innebär bl. a. att fjärde stycket upphävs.

Senaste lydelse 1951: 290. � ndringen innebär att andra stycket upphävs.

" Senaste lydelse 1973:299.

¬

background image

I stället för villebrådet eller fallviltet kan dess värde förklaras förverkat.

SFS 1980:895

�r det fråga om annat villebråd än som avses i 18 § 1 mom. och harjak­

ten skett på annat område än som anges i 5 § 2 mom., tillfaller förverkat

villebråd jakträttsinnehavaren eller, i fall som avses i 29 § 2 mom ., övriga

delägare i allmä nningen eller samfälligheten, om jakten skett med tillåtet

jakt- eller fångstredskap och under tid då jakt efter villebrådet är tillåten.
Vad nu sagts om jakträttsinnehavares och delägares rätt till förverkat ville­

bråd gäller också sådant fallvilt som tillkommer jakträttsinnehavaren.

Med förverkat villebråd, som avses i 18 § 1 mom. eller s om dödats eller

fångats medelst annat jakt- eller fångstredskap eller under annan tid än i

tredje stycket sägs, ävensom med annat än där omförmält förverkat fall vilt

förfares på sätt stadgas i 36 §. Lag sam ma vare beträffande förverkat ville­

bråd, som dödats eller fångats å område som sägs i 5 § 2 mom.

Vapen, ammunition, annat jaktredskap, hund, motorfordon, annat mo­

tordrivet fortskaffningsmedel och släpfordon som använts eller medförts
som hjälpmedel vid brott som avses i 28 § eller 29 § 1 mom. få förklaras

förverkade, om det är påkallat till förebyggande av brott eller eljest särskil­

da skäl föreligga.

I stället för hjälpmedel kan dess värde förklaras förverkat.

34

Allmän åklagare äge föra talan i fråga om olovlig jakt å område som

avses i 5 § 2 mom. så ock å brott varom förmäles i 33 § fjärde sty cket den­
na lag.

Sker intrång i kron ans, menighets eller allmän inrättnings rätt eller över­

trädelse av de angående jaktkort meddelade föreskrifterna, äge allmän

åklagare att föra talan därom; och skall i fråga om mark som står under do­

mänverkets förvaltning rätt att föra tala om sådant intrång tillkomma jäm­

väl revirförvaltare vid d etta verk.

1 övrigt får brott mot denna lag åtalas av allmän åklagare endast om

målsägande angiver brottet till åtal eller åtal finnes påkallat ur allmän syn­
punkt.

Såsom målsägande enligt denna lag skall jämväl anses ägaren av marken

eller innehavare som avses i 7 § eller brukare vilken enligt samma lagrum
äger jakträtt, ändå att jakträtten av honom upplåtits åt annan, så ock, i frå­
ga om allmänning eller samfällighet, varom förmäles i 4 § , delägare i all­

männingen eller samfälligheten samt beträffande jaktvårdsområde, ägare

av i området ingående mark eller å området eljest jaktberättigad person.

Innefatta föreskrifter rörande förvaltningen av allmänning, samfällighet

eller jaktvårdsområde tillika bestämmelse enligt vilken rätten att beivra in­

trång i jakträtten eller överträdelser i fråga om jaktutövningen skall till­
komma viss person, vare sådan bestämmelse gällande.

1. Denna lag träder i k raft den I januari 1981.
2. I ärenden om bildande av jaktvårdsområde som har anhängiggjorts

hos länsstyrelsen före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser gälla.

3. För jaktvårdsområde som består vid ikraftträdandet skall äldre be­

stämmelser fortfarande gälla.

^ Senaste lydelse 1970 ; 192.

1781

¬

background image

SFS 1980:895

Ett jaktvårdsområde som har bildats enligt äldre bestämmelser får om-

bildas till ett jaktvårdsområde enligt lagen (1980; 894) om jaktvårdsområ-,
den vid sammanträde med fastighetsägarna.

I fråga om kallelse till och omröstning vid sådant sammanträde skall 10 §

5 mom. lagen (1938:274) om rätt till jakt tillämpas. Ett beslut om sådan
ombildning skall fastställas av länsstyrelsen. För länsstyrelsens fastställel-
seprövning gäller i övrigt vad i lagen (1980: 894) om jaktvårdsområden fö­

reskrivs i fråga om beslut om bildande av jaktvårdsområde.

På regeringens vägnar

ANDERS DAHLGREN

OlofKöhl

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.