SFS 1980:583

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1980:583
800583.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:583 Lag

Utkom från trycket

den 8 juli 1980

om ändring i l agen (1938:274) om rätt till jakt;

utfärdad den 12 juni 1980.

Enligt rik sdagens beslut^ föreskrivs i fråga om lagen (1938: 274) om rätt

till Jakt

dels att 26 § 1 mom. oc h 31 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att nuvarande 39 § skall be tecknas 40 §,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 39 §, av nedan angivna lydel­

se.

26

1 mom. Den som vill utöva jakt vare pliktig erlägga jaktvårdsav­

gift.

Till bevis om att den jagande fullgjort vad honom enligt fö rsta stycket

åligger skall han vid jakten medföra ett för honom gällande jaktkort; och

vare han pliktig att vid anfordr an uppvisa kortet för polisman, av länssty­
relsen förordnad jakttillsynsman, befattningshavare vid domänverket, vid
tullverkets kust- eller gränsbevakning eller vid lantbruksnämnds rennä-

1194

' Prop. 1979/80:122, JuU 44, rskr 391.

^ Senaste lydelse 19 75:175.

¬

background image

ringsavdelning, stiftsjägmästare eller dennes biträden ävensom för den

SFS 1980:583

som äger, innehar eller vårdar marken eller den eljest där äger jakträtt;
skolande den befattningshavare vid domänverket, lantbruksnämnds ren­

näringsavdelning och stiftsnämnd sålunda tillkommande befogenheten att
påfordra uppvisande av jaktkort hava avseende allenast på mark som står
under hans förvaltning eller uppsikt.

31

Anträffas å bar gärning någon som olovligt jagar å annans jaktom­

råde, må jakträttsinnehavaren eller den som äger, innehar eller vårdar

marken så ock deras folk i fall som a vses i 30 § tredje stycket fråntaga den

jagande jaktbytet och eljest taga detta i beslag äve nsom beslagtaga vapen,

ammunition, annat jaktredskap, hund, motorfordon, annat motordrivet

fortskaffningsmedel och släpfordon.

�& område där jakträtt tillkommer kronan liksom å sådan kronomark

ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition och
å renbetesfjällen tillkommer rätt att taga jaktbyte och annan i förs ta styc­

ket avsedd egendom i besla g polisman och av länsstyrelsen förordnad jakt­
tillsynsman ävensom personal vid domänverket, vid tull verkets kust- eller

gränsbevakning samt vid lantbruksnämnds rennäringsavdelning.

Vad i för sta och andra styckena är stadgat om den som olovligt jagar å

annans jaktområde gäller ock i fråga om den som å bar gärning beträdes

med jak t, som enligt 29 § 1 mom. först a stycket är att anse såsom olovlig,

eller med så dant tillvaratagande eller tillägnande, för vilket han enligt 29 §

1 mom. andra stycket skall straffas såsom för olovlig jakt; och skola, där

fråga är om djur som jämlikt bestämmelserna i 18 § tillkommer k ronan, de i
andra stycket här ovan omförmälda personerna äga att utöva där avsedd

rätt jämväl å område, där jakträtten tillkommer annan än kronan.

Har egendom tagits i beslag, skall anmälan därom göras till vederböran­

de polis- eller åklagarmyndighet. Den som erhållit sådan anmälan har att
förfara som om han själv gjort beslaget.

39 § Den som kan anses lämplig att utöva jakttillsyn får förordnas till
jakttillsynsman.

En jakttillsynsman förordnas av länsstyrelsen i det län där han har sitt

hemvist.

Förordnandet får omfatta ett eller flera län och får återkallas när det

finns skäl för det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. Vad som enligt 26 § 1 mom.

och 31 § i deras nya lydelse förskrivs om jakttillsynsman skall intill utgång­

en av år 1982 tillämpas även i fråga om den som före ikraftträdandet har
förordnats att vara ordningsvakt för jaktbevakning så länge förordnandet
gäller.

På regeringens vägnar

ANDERS DAHLGREN

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

^ Senaste lydelse 1973:299.

1195

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.