SFS 1981:174

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1981:174
810174.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:174

Lag

Utkom från trycket

den 17 mars 1981

om ämidring i lagen (1938:274) om rätt till jakt;

utfärdad den 5 mars 1981 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 24 § 3 mom. lagen (1938; 274) om

rätt till jakt skall ha nedan angivna lydelse.

24 §'^ i mom. Beträffande områden, där det finns stammar av vildkanin,
vildmink eller vildsvin, får regeringe n eller den myndighet som reger ingen
bestämmer besluta om jakt efter djuren för att söka utrota eller minska
stammarna. Om det fattas beslut om sådan jakt, får myndigheten besluta
om de undantag från bestämmelserna i denna lag som behövs för jaktens
ändamålsenliga bedrivande. Myndigheten bestämmer om jakten efter åta­

gande av jakträttsinnehavaren skall bedrivas genom hans försorg eller av

särskilt utsedda jägare. Myndigheten bestämmer även hur det skall förfa­

ras med djur som dödas eller fångas vi d jakten.

Denna lag träder i kraft två veckor efter den dag då lagen enl igt upp gift

på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

ANDERS DAHLGREN

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1980/81: 82, JoU 1980/81:16, rskr 1980/81:174.

2 Senaste lydelse 1975:175,

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.