SFS 1988:435

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1988:435
880435.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:435

Utkom från trycket

den 15 juni 1988

Lag

om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 47 § jaktlagen ((1987:259) Skall

ha följande lydelse.

47 § Ertappas någon på bar gärning då han begår jaktbrott, far vilt och
sådan egendom som enligt 49 § kan antas bli förverkad eller som kan antas

ha betydelse för utredning om brottet tas i besla g av jakträttshavaren eller

av någon som företräder honom. Samma befogenhet tillkommer därtill

förordnade jakttillsynsmän samt därtill behöriga tjänstemän vid kust­

bevakningen och tullverkets gränsbevakning.

Har egendom tagits i beslag, skall anmälan om detta skyndsamt göras till

polis- eller åklagarmyndigheten. Den som tar emot anmälan ska ll förfara

som om han själv gjort beslaget.

För att undvika att vilt som har tagits i beslag förstörs, får djuret ef ter

värdering säljas på lämpligt sätt.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ULF L�NNQVIST

1000

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

Prop. 1987/88:142, FöU 10, rskr. 299.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.