SFS 1991:310

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1991:310
910310.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

*v

Lag

SFS 1991:310

om ändring i jaktlagen (1987:259);

Utkom från trycket

den 23 maj 19 91

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 45 § jaktlagen {1987:259) skall ha

följande lydelse.

45 § Till böte r döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 5 § andra stycket, 6 § första stycket eller 13 §,

2. underlåteratt fullgöra anmälningsskyldighet som har föreskrivits med

stöd av 26 §, om ansvar för gärningen inte kan ådömas enligt lagen
(1951:649) om straff för vissa trafi kbrott,

3. bryter mot 27 §, om ansvar f�r gärningen inte kan ådömas enligt

brottsbalken,

4. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 28 § eller vad som åligger

honom enligt 38 § andra styck et,

' Prop. 1990/91:68, JuU 10, rskr. 155.

^^9

¬

background image

SFS 1991:310

5. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 6 § andra

stycket, 29 § 4, 30 § tredje stycket eller 31 § tredje stycket eller

6. bryter mot 35 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av

36 §, 37 §, 38 § första stycket, 40 § första stycket eller 41 § första stycket.

Den som med upp såt bryter mot 34 § döms till böter.
Den som i annat fall än som avses i 43 § 1 me d uppsåt eller av oaktsam-

het åsidosätter vad som bestämts i en för jakt meddelad licens döms till
penningböter.

1 ringa fall ska ll inte dömas till ansvar enligt denna paragraf.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

⬢J.I

'X-

⬢-.i il
rdii

rl^ ⬢

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.