SFS 1991:1769

911769.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1769 Lag

uikom frän trycket

om ändring 1 jaktlagen (1987:259);

den 20 december 1991

utfärdad den 12 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 23, 33 och 54 §§ jaktlagen

(1987:259) skall ha följande lydelse.

23 § Under de tider som regeringen föreskriver fär

1. den som bor på en gård eller har en trädgård men saknar jakträtt där

döda eller fånga och behålla följande djur som kommer in på gården eller i

trädgården: vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, herme­

lin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar, lämlar, råttor, skogsmöss,

husmus, duvhök, sparvhök, kråka, råka, kaja, skata, björktrast (snöskata),

gråsparv eller pilfink,

2. den som har en handelsträdgård, anläggning för yrkesmässig fruktod­

ling eller plantskola men saknar jakträtt där döda hare, om det behövs för
att förhindra skador på träd eller trädplantor; därvid skall djur som dödats

tillfalla jakträttshavaren,

3. den som innehar mark men saknar jakträtt där fånga vildkanin och

behålla de fångade djuren.

Regeringen får medge att jakt efter björn, varg, järv, lo eller säl bedrivs

på annans jaktområde.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket.

33 § Jakt efter älg får ske endast efter licens av länsstyrelsen och inom ett

område som länsstyrelsen har registrerat (licensområde). Detta gäller inte,
om jakten endast avser älgkalv.

Ett licensområde skall vara av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att

det är lämpat för älgjakt. Länsstyrelsen får vägra att registrera ett område
som licensområde eller besluta om avregistrering, om området inte medger

en avskjutning av minst ett vuxet djur om året.

Utan hinder av bestämmelserna i andra stycket får ett område registre­

ras som licensområde med tilldelning av ett valfritt djur om året om det
finns särskilda skäl för en sådan registrering.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första och tredje

styckena.

3242

' Prop. 1991/92:9, JoU5, rskr. 48.

¬

background image

54 § Länsstyrelsens beslu t enligt 33 § om registrering av licensområd e

SFS 1991:1769

får överklagas hos kammarrätten. Beslut enligt 12 § samt övriga beslut
enligt 33 § får inte överklagas.

Föreskrifter om överklagande av sådana beslut som fattats av en myn­

dighet med stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av rege­

ringen.

Denna lag träder i kraft den 1 jan uari 1992. Äldre bestämmelser tilläm­

pas dock i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.