SFS 1992:787

920787.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:787

Utkom från try cket

den 24 j uni 1992

om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 11 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259),

dels att 10 § skall ha följande lydelse,
dels a tt det i lagen skall införas en ny paragraf, 10a§, av följande

lydelse.

10 § Fastighetsägaren har jakträtten på den mark som hör till fastighe­

ten, om inte annat följer av andra stycket eller av 10 a § eller 11 §. I
jakträtten ingår rätt att tillgodogöra sig vilt som omhändertas, påträffas
dött eller dödas i något annat sammanhang än vid jakt, om inte annat

följer av föreskrifter meddelade med stöd av 25 §.

Vid jordbruksarrende har arrendatom jakträtten på den arrenderade

marken, om inte annat har avtalats.

Om samernas rätt att jaga finns särskilda bestämmelser.

10 a § Staten harjakträtten på den mark som vid utgången av juni 1992

ingick i kronopar ken Fjällveden i Söde rmanlands län, kronoparken Tull­

garn och angränsande kronoegendomar ävensom kronoegendomarna på

Eriksö i Södermanlands län, kronoparken Karlsby i Östergötlands län,
kronoegendomen Ottenby kungsladugård i Kal mar län, kronoparken Hal­
le-och Hunneberg i Älvsborgs och Skaraborgs län, kronoparken Haddebo i
Örebro län, kronoparken Grönbo i Örebro och Västmanlands län samt
kronoparken Kloten i Örebro, Västmanlands och Kopparbergs län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.

BÖRJE HÖRNLUND

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

f'

ij t '

'Ii

fc':

På regeringens vägnar

• ji;

i if

I

Prop. 1991/92; )34. NU33, rskr. 351.

1593

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.