SFS 1973:299

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1973:299
730299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:ELTMAI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:18px;font-family:VTKVLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:QTOBGF+ArialMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VTKVLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:VTKVLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:23px;font-family:VTKVLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:20px;font-family:VTKVLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:VTKVLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:22px;font-family:VTKVLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:20px;font-family:VTKVLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:VTKVLR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1973:299 ^^S^ndring i lagen (1938: 274) om r�tt till jakt; </b></p> <p style="position:absolute;top:103px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft11">r/inf </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft11">,ivcn Stockholms slot. dc 11 maj 1973. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft11">Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n � d e, Sveriges, G�tct </p> <p style="position:absolute;top:166px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft11">och Vendes Konung, g�ra veterligt; att Vi, med ri ks </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:312px;white-space:nowrap" class="ft11">dageni, funnit gott f�rordna, att 18 � 1 mom., 30 och 31 � � </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft11">(1938: 274) om r�tt till jakt skall ha nedan angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft11">18 � i mom. Bj�rn, varg, j�rv, lo, fj�llr�v, utter, svarthalsad dopping, </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft11">r�rdrom, salskrake, bivr�k, fiskgjuse, trana, sk�rfl�eka, lunnef�gel, </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:313px;white-space:nowrap" class="ft14">gr�spett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, bi�tare, bl�<br/>kr�ka, h�rf�gel, sommargylling eller djur tillh�rande n�gon av g rup. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft11">perna valar, storkar, trappar, �rnar, glador, falkar, k�rrh�kar och </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft11">ugglor, utom kattuggla, som d�das, f�ngas eller antr�ffas som f al vili, </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft11">tillfaller kronan oberoende av vem jaktr�tten tillkommer, om e j </p> <p style="position:absolute;top:410px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft11">Konungen eller myndighet, som Konungen best�mmer, f�rordnar annat. </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft14">30 �2 Beg�r n�gon brott som avses i 28 eller 29 � skall vi llebr�d som <br/>han olovligt d�dat, f�ngat eller till�gnat sig eller fallvilt so m h an t il �<br/>varatagit, i den m�n s�dant byte ej fr�ntagits honom enl igt 31 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft11">stycket, f�rklaras f�rverkat, om det ej �r uppenbart obilligt. </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft11">I st�llet f�r villebr�det eller fallviltet kan dess v�rde f�rklaras f �r�</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft11">verkat. </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft11">Var det annat villebr�d �n som avses i 18 � 1 mom. och skedde jakten </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft11">� annat omr�de �n i 5 � 2 mom. s�gs samt med anv�ndande av til �tet </p> <p style="position:absolute;top:626px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft11">jakt- eller f�ngstredskap och under tid, d� jakt efter s�dant v il ebr�d </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft11">�r till�ten, eller tillkommer fallviltet jaktr�ttsinnehavaren, til lfaller d et </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r\'erkade denne eller, i fall varom f�rm�les i 29 � 2 mom. f� nU </p> <p style="position:absolute;top:691px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft11">stycket, �vriga del�gare i allm�nningen eller samfdllighetcn och, i f all </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft16">varom s�gs i samma moments andra stycke, �vriga inom jaktv�rds-<br/>omr�det jaktber�ttigade personer. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft11">Med f�rverkat villebr�d, som avses i 18 � 1 mom. elle r som d�dats </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft11">eller f�ngats medelst annat jakt- eller f�ngstredskap eller un der annan </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft11">tid �n i tredje stycket s�gs, �vensom med annat �n d�r </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft17">f�rverkat fallvilt f�rfares p� s�tt stadgas i 36 �. Lag sam ma va re <br/>tr�ffande f�rverkat villebr�d, som d�dats eller f�ngats a omr�de s <br/>s�gs i 5 � 2 mom. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:332px;white-space:nowrap" class="ft11">Vapen, ammunition, annat jaktredskap, hund, motorfordon, ann </p> <p style="position:absolute;top:909px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft15">motordrivet fortskaffningsmedel och sl�pfordon som anv �nts eller mc " <br/>f�rts som hj�lpmedel vid brott som avses i 28 � eller 29 � f </p> <p style="position:absolute;top:952px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rklaras f�rverkade, om det �r p�kallat till f�rebyggande av brot </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft11">eljest s�rskilda sk�l f�religga. </p> <p style="position:absolute;top:995px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft11">I stallet f�r hj�lpmedlet kan dess v�rde f�rklaras f�rverkat. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:314px;white-space:nowrap" class="ft11">31 </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:371px;white-space:nowrap" class="ft11">Antr�ffas � bar g�rning n�gon som olovligt jagar � </p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:360px;white-space:nowrap" class="ft11">e, ma jaktr�ttsinnehavaren eller den som �ger, inne </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft12">534 </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:311px;white-space:nowrap" class="ft11">! </p> <p style="position:absolute;top:1092px;left:366px;white-space:nowrap" class="ft11">1973: 68, JoU 22. rskr 182 </p> <p style="position:absolute;top:1105px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft11">&#34; Se naste lydelse 1972:232 </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft11">Senaste lydelse 1970; I92! </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:789px;height:1262px;"> <img width="789" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:70px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">v�rdar mark en s� ock deras folk i fall soin avses i 30 � tredje stycket </p> <p style="position:absolute;top:70px;left:610px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1973: 299 </p> <p style="position:absolute;top:90px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft20">fr�ntaga den jagande jaktbytet och eljest taga detta 1 beslag �venso m </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:49px;white-space:nowrap" class="ft20">teslagiaga vapen, ammimiUon, annat jaktredskap, hund, motorfordon, </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">annat motordr ivet fortskaffningsmedel och sl�pfordon. </p> <p style="position:absolute;top:152px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft20">A o mr�de d�r jaktr�tt tillkommer kronan liksom � s�dan kTOnomark </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft24">ovanf�r odlingsgr�nsen som star under statens omedelbara disposition <br/>och � rcnbetesfj�tlen tillkommer r� tt att taga jaktbyte och annan i f�rsta <br/>stycket avsedd egendom i beslag polisman o ch med polismans befogen �</p> <p style="position:absolute;top:236px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft20">het utrustad ordningsvakt f�r jaktbevakning �vensom personal vid </p> <p style="position:absolute;top:256px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">dom�nverket, vid tullverkets kust- eller gr�nsbevakning samt vid lant-</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">hruksn�mnds renn�ringsavdelning. </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">Vad i f�rsta ocb a ndra styckena �r stadgat om den som olovligt jagar </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">� annans jaktomr�de g�lle ock i fr�ga om den som � bar g�rning </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">betr�des med jakt, som enligt 29 � 1 mom. f�rsta stycket �r att anse </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">s�som olovlig, eller med s�dant tillvaratagande eller till�gnande, f�r </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23">vilket han enligt 29 � 1 mom. andra stycket skall straffas s�som f�r <br/>olovlig jakt; och skola, dar fr�ga ar om djur som j�mlikt best�mmelser�<br/>na i 18 � tillkommer kronan, de i andra stycket h�r ovan omf�rm�lda <br/>personerna �ga att ut�va d�r avsedd r�tt j�mv�l � omr�de, d�r jakt�</p> <p style="position:absolute;top:469px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">r�tten tillkommer annan �n kronan. </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">Har egendom tagits i beslag, skall anm�lan d�rom g�ras till veder�</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">b�rande polis - eller �klagarmyndighet. Den som erh�llit s�dan anm�lan </p> <p style="position:absolute;top:532px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">har att f�rfara som om han sj�lv gjort beslaget. </p> <p style="position:absolute;top:577px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr� der i kraft den 1 juli 1973. </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20">Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter-</p> <p style="position:absolute;top:627px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft20">inera visso hava Vi detta med egen hand imderskrivit och med V�rt </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">kungl. sigill belc r�fta l�tit. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">Stockholms slott den 11 maj 1973. </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft23">Under Han s Maj:ts <br/>Min allem�digste Konungs och Herres sjukdom: </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21">CARL GUSTAF </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft21">INGEMUND BENGTSSON </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft20">(L. S.) </p> <p style="position:absolute;top:808px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft20">(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1973:299 ^^S^ndring i lagen (1938: 274) om r�tt till jakt;

r/inf

,ivcn Stockholms slot. dc 11 maj 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n � d e, Sveriges, G�tct

och Vendes Konung, g�ra veterligt; att Vi, med ri ks

dageni, funnit gott f�rordna, att 18 � 1 mom., 30 och 31 � �

(1938: 274) om r�tt till jakt skall ha nedan angivna lydelse.

18 � i mom. Bj�rn, varg, j�rv, lo, fj�llr�v, utter, svarthalsad dopping,

r�rdrom, salskrake, bivr�k, fiskgjuse, trana, sk�rfl�eka, lunnef�gel,

gr�spett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, bi�tare, bl�
kr�ka, h�rf�gel, sommargylling eller djur tillh�rande n�gon av g rup.

perna valar, storkar, trappar, �rnar, glador, falkar, k�rrh�kar och

ugglor, utom kattuggla, som d�das, f�ngas eller antr�ffas som f al vili,

tillfaller kronan oberoende av vem jaktr�tten tillkommer, om e j

Konungen eller myndighet, som Konungen best�mmer, f�rordnar annat.

30 �2 Beg�r n�gon brott som avses i 28 eller 29 � skall vi llebr�d som
han olovligt d�dat, f�ngat eller till�gnat sig eller fallvilt so m h an t il �
varatagit, i den m�n s�dant byte ej fr�ntagits honom enl igt 31 � f�rsta

stycket, f�rklaras f�rverkat, om det ej �r uppenbart obilligt.

I st�llet f�r villebr�det eller fallviltet kan dess v�rde f�rklaras f �r�

verkat.

Var det annat villebr�d �n som avses i 18 � 1 mom. och skedde jakten

� annat omr�de �n i 5 � 2 mom. s�gs samt med anv�ndande av til �tet

jakt- eller f�ngstredskap och under tid, d� jakt efter s�dant v il ebr�d

�r till�ten, eller tillkommer fallviltet jaktr�ttsinnehavaren, til lfaller d et

f�r\'erkade denne eller, i fall varom f�rm�les i 29 � 2 mom. f� nU

stycket, �vriga del�gare i allm�nningen eller samfdllighetcn och, i f all

varom s�gs i samma moments andra stycke, �vriga inom jaktv�rds-
omr�det jaktber�ttigade personer.

Med f�rverkat villebr�d, som avses i 18 � 1 mom. elle r som d�dats

eller f�ngats medelst annat jakt- eller f�ngstredskap eller un der annan

tid �n i tredje stycket s�gs, �vensom med annat �n d�r

f�rverkat fallvilt f�rfares p� s�tt stadgas i 36 �. Lag sam ma va re
tr�ffande f�rverkat villebr�d, som d�dats eller f�ngats a omr�de s
s�gs i 5 � 2 mom.

Vapen, ammunition, annat jaktredskap, hund, motorfordon, ann

motordrivet fortskaffningsmedel och sl�pfordon som anv �nts eller mc "
f�rts som hj�lpmedel vid brott som avses i 28 � eller 29 � f

f�rklaras f�rverkade, om det �r p�kallat till f�rebyggande av brot

eljest s�rskilda sk�l f�religga.

I stallet f�r hj�lpmedlet kan dess v�rde f�rklaras f�rverkat.

31

Antr�ffas � bar g�rning n�gon som olovligt jagar �

e, ma jaktr�ttsinnehavaren eller den som �ger, inne

534

!

1973: 68, JoU 22. rskr 182

" Se naste lydelse 1972:232

Senaste lydelse 1970; I92!

background image

v�rdar mark en s� ock deras folk i fall soin avses i 30 � tredje stycket

SFS 1973: 299

fr�ntaga den jagande jaktbytet och eljest taga detta 1 beslag �venso m

teslagiaga vapen, ammimiUon, annat jaktredskap, hund, motorfordon,

annat motordr ivet fortskaffningsmedel och sl�pfordon.

A o mr�de d�r jaktr�tt tillkommer kronan liksom � s�dan kTOnomark

ovanf�r odlingsgr�nsen som star under statens omedelbara disposition
och � rcnbetesfj�tlen tillkommer r� tt att taga jaktbyte och annan i f�rsta
stycket avsedd egendom i beslag polisman o ch med polismans befogen �

het utrustad ordningsvakt f�r jaktbevakning �vensom personal vid

dom�nverket, vid tullverkets kust- eller gr�nsbevakning samt vid lant-

hruksn�mnds renn�ringsavdelning.

Vad i f�rsta ocb a ndra styckena �r stadgat om den som olovligt jagar

� annans jaktomr�de g�lle ock i fr�ga om den som � bar g�rning

betr�des med jakt, som enligt 29 � 1 mom. f�rsta stycket �r att anse

s�som olovlig, eller med s�dant tillvaratagande eller till�gnande, f�r

vilket han enligt 29 � 1 mom. andra stycket skall straffas s�som f�r
olovlig jakt; och skola, dar fr�ga ar om djur som j�mlikt best�mmelser�
na i 18 � tillkommer kronan, de i andra stycket h�r ovan omf�rm�lda
personerna �ga att ut�va d�r avsedd r�tt j�mv�l � omr�de, d�r jakt�

r�tten tillkommer annan �n kronan.

Har egendom tagits i beslag, skall anm�lan d�rom g�ras till veder�

b�rande polis - eller �klagarmyndighet. Den som erh�llit s�dan anm�lan

har att f�rfara som om han sj�lv gjort beslaget.

Denna lag tr� der i kraft den 1 juli 1973.

Det alla som vederb�r hava sig h�rsamligen att efterr�tta. Till ytter-

inera visso hava Vi detta med egen hand imderskrivit och med V�rt

kungl. sigill belc r�fta l�tit.

Stockholms slott den 11 maj 1973.

Under Han s Maj:ts
Min allem�digste Konungs och Herres sjukdom:

CARL GUSTAF

INGEMUND BENGTSSON

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.