SFS 1973:299

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1973:299
730299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:299 ^^S^ndring i lagen (1938: 274) om rätt till jakt;

r/inf

,ivcn Stockholms slot. dc�~ 11 maj 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Götct

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med ri ks

dageni, funnit gott förordna, att 18 § 1 mom., 30 och 31 § §

(1938: 274) om rätt till jakt skall ha nedan angivna lydelse.

18 § i mom. Björn, varg, järv, lo, fjällräv, utter, svarthalsad dopping,

rördrom, salskrake, bivråk, fiskgjuse, trana, skärfläeka, lunnefågel,

gråspett, vitryggig hackspett, mellanspett, kungsfiskare, biätare, blå­
kråka, härfågel, sommargylling eller djur tillhörande någon av g rup.

perna valar, storkar, trappar, örnar, glador, falkar, kärrhökar och

ugglor, utom kattuggla, som dödas, fångas eller anträffas som f al vili,

tillfaller kronan oberoende av vem jakträtten tillkommer, om e j

Konungen eller myndighet, som Konungen bestämmer, förordnar annat.

30 §2 Begår någon brott som avses i 28 eller 29 § skall vi llebråd som
han olovligt dödat, fångat eller tillägnat sig eller fallvilt so m h an t il ­
varatagit, i den mån sådant byte ej fråntagits honom enl igt 31 § första

stycket, förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt.

I stället för villebrådet eller fallviltet kan dess värde förklaras f ör­

verkat.

Var det annat villebråd än som avses i 18 § 1 mom. och skedde jakten

å annat område än i 5 § 2 mom. sägs samt med användande av til åtet

jakt- eller fångstredskap och under tid, då jakt efter sådant v il ebråd

är tillåten, eller tillkommer fallviltet jakträttsinnehavaren, til lfaller d et

för\'erkade denne eller, i fall varom förmäles i 29 § 2 mom. fö nU

stycket, övriga delägare i allmänningen eller samfdllighetcn och, i f all

varom sägs i samma moments andra stycke, övriga inom jaktvårds-
området jaktberättigade personer.

Med förverkat villebråd, som avses i 18 § 1 mom. elle r som dödats

eller fångats medelst annat jakt- eller fångstredskap eller un der annan

tid än i tredje stycket sägs, ävensom med annat än där

förverkat fallvilt förfares på sätt stadgas i 36 §. Lag sam ma va re
träffande förverkat villebråd, som dödats eller fångats a område s
sägs i 5 § 2 mom.

Vapen, ammunition, annat jaktredskap, hund, motorfordon, ann

motordrivet fortskaffningsmedel och släpfordon som anv änts eller mc ⬢
förts som hjälpmedel vid brott som avses i 28 § eller 29 § f

förklaras förverkade, om det är påkallat till förebyggande av brot

eljest särskilda skäl föreligga.

I stallet för hjälpmedlet kan dess värde förklaras förverkat.

31

Anträffas å bar gärning någon som olovligt jagar å

e, ma jakträttsinnehavaren eller den som äger, inne

534

!

1973: 68, JoU 22. rskr 182

" Se naste lydelse 1972:232

Senaste lydelse 1970; I92!

¬

background image

vårdar mark en så ock deras folk i fall soin avses i 30 § tredje stycket

SFS 1973: 299

fråntaga den jagande jaktbytet och eljest taga detta 1 beslag ävenso m

teslagiaga vapen, ammimiUon, annat jaktredskap, hund, motorfordon,

annat motordr ivet fortskaffningsmedel och släpfordon.

A o mråde där jakträtt tillkommer kronan liksom å sådan kTOnomark

ovanför odlingsgrånsen som star under statens omedelbara disposition
och å rcnbetesfjätlen tillkommer rä tt att taga jaktbyte och annan i första
stycket avsedd egendom i beslag polisman o ch med polismans befogen ­

het utrustad ordningsvakt för jaktbevakning ävensom personal vid

domänverket, vid tullverkets kust- eller gränsbevakning samt vid lant-

hruksnämnds rennäringsavdelning.

Vad i första ocb a ndra styckena är stadgat om den som olovligt jagar

å annans jaktområde gälle ock i fråga om den som å bar gärning

beträdes med jakt, som enligt 29 § 1 mom. första stycket är att anse

såsom olovlig, eller med sådant tillvaratagande eller tillägnande, för

vilket han enligt 29 § 1 mom. andra stycket skall straffas såsom för
olovlig jakt; och skola, dar fråga ar om djur som jämlikt bestämmelser­
na i 18 § tillkommer kronan, de i andra stycket här ovan omförmälda
personerna äga att utöva där avsedd rätt jämväl å område, där jakt­

rätten tillkommer annan än kronan.

Har egendom tagits i beslag, skall anmälan därom göras till veder­

börande polis - eller åklagarmyndighet. Den som erhållit sådan anmälan

har att förfara som om han själv gjort beslaget.

Denna lag trä der i kraft den 1 juli 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

inera visso hava Vi detta med egen hand imderskrivit och med Vårt

kungl. sigill belc räfta låtit.

Stockholms slott den 11 maj 1973.

Under Han s Maj:ts
Min allemådigste Konungs och Herres sjukdom:

CARL GUSTAF

INGEMUND BENGTSSON

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.