SFS 1970:192

700192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

1970 • Nr 192—202

utkom från trycket den 9 juni 1970

Nr 192

Lag

om ändring i lagen (1938: 274) om rätt till jakt^

given Stockholms slott den 6 m aj 1970,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att VI, med rilcsdageni, funnit

gott förordna, att 21, 22, 30, 31, 34 och 36 §§ lagen (1938: 274) om rätt till

jakt skall ha nedan angivna lydelse.

21 §.

Lös hund må ej medtagas eller insläppas i annans hägnade jalctpark eller

djurgård; sker det, får jakträttsinnehavaren taga och behålla hunden.

22 §.2

Löper hund lös i mark där villebråd finnes, äger jakträttsinnehavaren eller

hans folk rätt att upptaga hunden. Det åligger den som sålunda upptagit

hund att därom ofördröj ligen underrätta hundens ägare eller innehavare el­

ler, om denne är okänd eller icke kan träffas, polismyndigheten i orten. Den

som vill återfå upptagen hund skall lösa den med femtio Icronor, om hunden

upptagits under tiden den 1 mars—den 20 augusti, och med tjugofem kronor

i annat fall samt utgiva ersättning för hundens föda och övriga kostnader.

Har ej ägaren eller innehavaren löst hunden inom en vecka efter det han un­

derrättades om upptagandet eller inom två veckor efter det polismyndigheten

underrättades, får jalcträttsinnehavaren. behålla hunden. Väcker han inom

en månad efter utgången av nu angiven tid talan om att i stället erhålla lö­

sen, är hundens ägare eller innehavare skyldig att utgiva sådan enligt förut

angivna grunder.

Jagar eller

å villebrådsbeståndet.

Låter hund

nyss sagts.

30 §.2

Begår någon brott som avses i 28 eller 29 § skall villebråd som han olovligt

dödat, fångat eller tillägnat sig eller fallvilt som han tillvaratagit, i den mån

sådant byte ej fråntagits honom enligt 31 § första stycket, förklaras förver­

kat, om det ej är uppenbart obilligt.

I stället för villebrådet eller fallviltet kan dess värde förldaras förverkat.

Var det

jaktberättigade personer.

Med förverkat

2 mom.

Vapen, ammunition, annat jaktredskap och hund som använts eller med-

^ Prop. 1970: 32, 3LU 25, rskr 147.

^ Senaste lydelse 1967: 616.

¬

background image

430

1970 . Nr 192

förts som hjälpmedel vid brott som avses i 28 § eller 29 § 1 mom. få förklaras

förverkade, om det är påkallat till förebyggande av brott eller eljest särskilda

skäl föreligga.

I stället för hjälpmedlet kan dess värde förklaras förverkat.

31 §.i

Anträffas å bar gärning någon som olovligt jagar å annans jaktområde,

må jalcträttsinnebavaren eller den som äger, innebar eller vårdar marken så

ock deras folk i fall som avses i 30 § tredje stycket fråntaga den jagande jakt­

bytet och eljest taga detta i beslag ävensom beslagtaga vapen, ammunition,

annat jaktredskap och bund.

Å område där jalcträtt tillkommer kronan liksom å de till lapparnas uteslu­

tande begagnande anvisade områdena tillkomme rätt att taga jaktbyte ocli

annan i första stycket avsedd egendom i beslag polisman och med polismans

befogenhet utrustad ordningsvakt för jaktbevakning ävensom personal vid

domänverket och \ad tullverkets kust- eller gränsbevakning samt lappfogde

och tillsynsman \'id lappväsendet.

Vad i första och andra styckena är stadgat om den som olovligt jagar å an­

nans jaktområde gälle ock i fråga om den som å bar gärning beträdes med

jakt, som enligt 29 § 1 mom. första stycket är att anse såsom olovlig, eller

med sådant tillvaratagande eller tillägnande, för vilket han enligt 29 § 1

mom. andra stycket skall straffas såsom för olovlig jakt; och skola, där fråga

är om djur som jämlikt bestämmelserna i 18 § tillkommer kronan, de i andra

stycket bär ovan omförmälda personerna äga att utöva där avsedd rätt jäm­

väl å område, där jalcträtten tillkommer annan än kronan.

Har egendom tagits i beslag, skall anmälan därom göras till vederbörande

polis- eller åklagarmyndighet. Den som erhållit sådan anmälan bar att för­

fara som om han själv gjort beslaget.

34 §.2

Allmän åldagare äge föra talan i fråga om olovlig jakt å område som avses

i 5 § 2 mom. så ock å brott varom förmäles i 33 § fjärde stycket denna lag.

Sker intrång

— detta verk.

1 övrigt

allmän synpunkt.

Såsom målsägande

jaktberättigad person.

Innefatta föreskrifter

bestämmelse gällande.

36 §.

7 mom. Av b öter som ådömas enligt denna lag ävensom av behållna för­

säljningssumman av förverkat villebråd eller fallvilt, varom sägs i 30 § fjärde

stycket, och av hjälpmedel, varom sägs i 30 § femte stycket, eller av belopp

som må ba förklarats förverkat i stället för dylik egendom tillfälle hälften

jaktvårdsfonden och återstoden kronan.

2 mom. Där i

lämpligt sätt.

Annan förverkad egendom som avses i denna paragraf skall försäljas å of­

fentlig auktion; dock att, där fön^erkat redskap utgöres av skjutvapen eller

är sådant som icke må användas till jakt eller fångst, med detsamma skall

förfaras på sätt Konungen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1970,

Bestämmelserna i 30 § femte stycket gäller ej i fråga om brott som begåtts

sta

!-.i

^ Senaste lydelse 1964: 194.

^ Sena ste lydelse 1967: 616.

¬

background image

1970 - Nr 192 och 193

431

före ikraftträdandet. I sådant fall gäller fortfarande 31 § 1 mom. tredje styc­

ket samt 36 § 1 mom. andra stycket och 2 mom. andra stycket i deras äldre

lydelse.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stocldiolms slott den 6 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

INGEMUND B ENGTSSON

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.