SFS 1967:616

670616.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 616

Lag

angående ändring i lagen den 3 juni 1938 (nr 274) om rätt till jairt;

given Stockholms sloU den 24 nove mber 1967.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n (1 c s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

jroti f orordna, att 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom., 14 §, 15 § 1 mom., 18 och

'22

24 § 1 och 3 mom., 26 § 2 mom. samt 28, 30 och 32—34 §§ lagen den

'i juni 1038 om rätt till jakt- skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan

anges,

11 §.

1 mom. För gllliglielcn

enskild rätt.

ResUilct skal!

därför uppgivas.

Avser he.slnlct förlängning av tiden för jaktvårdsområdes bestånd och

liar fasislällelse av beslutet begärts före utgången av den löpande bestånds-

tiden, skal! området forthestå till dess frågan om fastställelse slutligt prö­

vats.

2 mom. På ansökan av ägare till mark som är av betydelse för jaktvården

på jaklvårdsområde äger länsstyrelsen förordna att marken skall ingå i

v|mrådet. Sådant förordnande får meddelas endast om särskilda skäl före-

och delägarna i jaktvårdsområdet \id sammanträde beslutat biträda

ansökningen. I fråga om kallelse till och omröstning vid sådant samman-

tfådcäger 10 § 5 mom. motsvarande tillämpning.

mgar i — .

ansökningen.

,

12 §.

^

11 § 2 n iom. gäller även mot ny fastighets-

1

§•

^Ppehåller sig björn, varg, järv eller lo bevisligen i trakten, får

efter sadant djur företagas på annans jaktområde, i den mån Konungen

9^ '^Midighet, som Konungen bestämmer, tillåter det.

yrkesfiske tillfälligtvis påträffar säl, får dÖda och

dier ^

oberoende av vem jaleträtten tillkommer, om ej Konungen

^^yndighet, som Konungen bestämmer, förordnar annat.

I

2c 2

lydelse av 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom., 14 § 2 mom., 15 g 1 mom., 18 g.,

f

33 och 34 §§ sc 1963: 606, av 28 och 30 §§ se 1964: 194 samt nv 32 §

§ 3 mom. t illagt genom 1963: 606.

^O00..5oens7,- förf alt ningssamliixg 1907, Nr Cl C

¬

background image

(it

(>(.'

] •; [ j

19G7 • Nr (516

15 §.

/ mom. Den soin lilifäliiglvis pälräffar djur lillhörande någon av arl

iiinlivadar. sorkar (ulom bisainråtla), lämlar, rållor, skogsinöss oc],

möss får döda ocli bcliålia djuret, även om jakträtten tillkommer anir

Inkommer räv. grävling, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, viidD"'

igelkott, fladdermus, duvhök, sparvhök, kråka, räka, kaja, skata k"?'

trast usnöskala), nötskrika, pilfiuk eller gråsparv i gärd eller träcl«år(/j

•'en som I)nr där eller innehar trädgården samt dennes folk ratt'^att d T

:li Iieliålla djuret, iiven om jakträtten tillkommer annan. Likaledes r

hjörn. varg. järv eller lo som inkommer i gård eller trädgård av n"

l/crsoncr dödas.

"

Konungen eller jnyndigliet som Konungen hestämmer äger förordna

nndanlag från första eller andra styckena eller om tillämpning av nå"ot a^'

dessa stycken på annan djurart än som anges där.

18 §.

1 mom. Djörn. varg, jfirv, lo, fjällräv, häver, val, stork, örn, "lada Imin

glada, i.dgrimsfalk, jaktfalk, herguv, fjälluggla eller lappuggla som dödas
langas eller aulrällas som lallvilt, tillfaller kronan oberoende av vem iak l^
ratten tillkommer, om ej Konungen eller myndighet, som Konungen bestäm"

mer. forordnar annat.

2 moin. Älg, hjort eller rådjur som dödas eller anträffas som fallvilt när

som r

"

tillfaller kronan, om ej Konungen eller mvndighei,

som Konungen bestämmer, förordnar annat.

'

ellJf Kms'f,^k

n""''

^Ser jakträttsinneiiavaren

k 'dt h nV ön r

himdon. Det åligger den som sålunda upp-

h'rn are eller r

T""'

i'oj''t(en underrätta hundens ägare eller innc-

orten Den xm

r"

Icke kan träffas, polismyndigheten i

om hunden 1107^ u

"PPlagen hund skall lösa den med femtio kronor,

liu^'iKenfi ron(

T?';'.

^ mars-den 20 augusti, och nml

övrKa koslmder l/nr

utgiva ersättning för hundens föda och

efter det han nn T ' "u'

innehavaren löst hunden inom en vecka

polisnrvn,^^Khrn

^

upplagandet eller inom två veckor efter det

Jiavaren herh-c ta.ra r

''r

förverkad. Vill jaldrättsinnc-

giva sådan cnii'g'^'fdr^iT""

ägare eller innehavare skvldig att ut-

hradsstainmen.

Villebråd som

r.

— första stycket.

¬

background image

1967 . Nr 616

I345

ForcHno'^^ pätagUg

sammanstötning mellan motorfordon och

:i.. kan inträffa, äger lansstyrelsen på begäran av polismyndighet eller

va'crforvallning vidtaga åtgärd for att^^söka u ndanröja faran genom jakt ef-

ter'sig- För sådan åtgärd gälla i tillämpliga delar bestämmelserna i första

pcli andra styckena om föreläggande eller förordnande.

Beträffande område, där stam av vildkanin eller vildmink fin-

nfs fi^r- länsstyr elsen förordna att jakt efter sådant djur skall genom där­

till av länsstyrelsen särskilt utsedda jägare bedrivas för att söka utrota

siammen. Förordnas om dylik jakt, äger länsstyrelsen tillika föreskriva de

iinäantag från bestämmelserna i denna lag som behövas för jaktens ända­

målsenliga bedrivande. Länsstyrelsen bestämmer även hur det skall för­

faras med djur som dödas eller fångas vid jakten.

26 §.

Från skyldighet

av riket.

Bestämmelserna om jaktvårdsavgift äga Icke tillämplighet i fråga om

ration alt döda djur enligt 14 § 2 mom. eller 15 § och ej heller i fråga om

fångst av vildkanin enligt 24 § 2 mom,

28 §.

Den som olovligen jagar på annans jaktområde, domes för olovlig jakt

till dagsböter dier fängelse i högst sex månader.

Är brottet att anse som grovt, domes till fängelse i högst ett år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om jak­

ten avs ett sällsynt eller värdefullt vdllebråd eller om den bedrivits vane-

mässigt eller i större omfattning eller skett med otillåten hjälp av motor­

fordon eller annat motordrivet fortskaffningsmedel.

30 §.

Finnes någon

värde förverkat.

Var del a nnat villebråd än som avses i 18 § 1 mom, och skedde jakten

på an nat område än i 5 § 2 mom. sägs samt med användande av tillåtet

jakt- eller fångstredskap och under tid, då jakt efter sådant villebråd är till-

låten, eller tillkommer fall vilt et jakträttsinnehavaren, tillfaller det för­

verkade denne eller, i fall varom förmäles i 29 § 2 mom. första stycket,

ovTiga delägare i allmäiiningen eller samfälligheten och, j fall varom sägs

'samma moments andra stycke, övriga inom jaktvårdsområdet jaktberätti-

gade personer.

Med förverkat

i 5 § 2 mom.

Ml.

32 §.

var någon —

undandragits fonden.

_ ^

underlåter att vid jakt medföra gällande jaktkort eller väg-

kst ^

anmodan av den det vederbör framvisa detsamma, domes till

''ö^fhhöpt femhundra kronor.

'sar den

fansvar.

\

33 ^

uågon

— fill dagsböter.

p, " som br yter mot 17 §, domes till böter, högst femhundra kronor.

Sårnin

mot 19 § första eller andra stycket eller 20 §, domes, om

såsom olovlig jakt, till böter, högst femhundra

domes

niot föreskrift, som meddelats med stöd av 24 § 3 mom.,

böter, högst femhundra kronor.

¬

background image

' -

,.5^,;

1967 . Nr GIG

34 §.

Allmän åklagare

denna lag.

Sker intrång

delta verk.

I Gvrigl får ])rott mot denna lag åtalas av allmän åklagare endast

målsägande angiver brottet till åtal eller åtal finnes påkallat ur ailnlr

synpunkt.

Såsom målsägande

jaktberättigad person.

Innefalt.-i föreskrifter

bestämmelse gällande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968. De nya bestämmelserna i H c

1 oc h 2 mom. samt 12 § 1 mom. giiller även i fråga om jaktvårdsområde son'i

bildats dessförinnan.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ylterineri

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kuiml

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 24 november 1907.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

( Jordhruksdeparlcmentet)

Emc HOLMQVI.ST

/.

Kungl.Boktryckeriet,P.A.Norstedt & Söner

¬

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.