SFS 1964:194

640194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 19i

Lag

lujgåenrte ändring i lagen den 3 Jiuii 1938 (nr 274) om rätt till jakt;

(jlvrn Stockholms slott den 20 mars 1904.

;

Vi GUSTAF ADO LF, med Guds nåde, Sveriges, Götes Ocii

V e II d e s Konung, g i) r a v e t e r 1 i g h att Vi, med. riksdagenK fuanil

gott furordna, att 28, 30 och 31 §§ lag en den 3 juni 1938 orn rätt till

skola erhålla andrad lydelse på sätt nedan angives.

,

.

28 §.

Jagar någon

(iH dagsböter.

Har han

— sex mån ader,

,

^ Har olovlig jakl ägt rum inom annans fågeldamm eller har vid dylik

iller

jaktpark eller djurgård fällts, fångats, sårats

nieTr]^^ Va.' I'" m

sägs eller ren eller svan. do-

dn^shötor rfn I •

^ ^^^gst c lt år eller, om brottet är ringa, hU

eagshoter, dock ej under tjugu,

l.rSdsom Svm

i''l Sfning yLoni sägs i 28 eller 29 §, vare *

tillvarataeu'eller äL r ? ,

'iHägnat sig eller fallvilt so» t®

vinlefte'rtl'"' ("Irlitlaskafras eller det .ndergStt

Med fänerkal V T'l!!!''!'"!"

1 3 s i mom.

•/

\ worn, Anträffa.s å

^ >

Ä område

i,

-•

lappväsendet.

nionuS2-35L''"'

l^^träffandc 30 g ,eh 31 S 1 mom. 1063: 600 samt boträffaudo 3JL?

¬

background image

1964 . Nr 194 och 195

475

Har den som genom lagakraftvumien dom funnits skylchg till olovlig

iakt på annans jaktområde mom två år därefter ånyo gjort sig skyldig till

sådan förseelse, vare skjutvapen, annan jaktredskap och hundar förbrut-

na- och skall därmed förfaras på sätt föreskrives i 36 §

W ^ •

än kronan.

Vad i

> «J-U '

2 irtom. S ätter i fall varom sägs i 1 mom. den brottslige sig med våld

eller hot om våld till motvärn mot jakträttsinnehavaren, den som äger,

innehar eller värdar marken eller deras folk eller mot i andra stycket av

samma m oment omförmäld befattningshavare, då någon av dem vill hind-

y'a honom från gärningen eller av honom taga vad han åtkommit eller ock

fråntaga lionom det som må kvarhållas till vedermäle och pant, vare lag

som i 8 kap. 8 § brottsbalken sägs.

Denna lag träder 1 kraft den 1 januari 1965,

Det alla som ^-ederhör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

\isso hava Vi delta med. egen hand underskrivit och med Vårt kungk sigill

Lekräfla l åtit,

Stockholms slott den 20 mars 1964.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

ERIC H OLMQVIST

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.