SFS 1963:606

630606.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 606

Lag

angående ändring i lagen den 3 juni 1938 (nr 274) om rätt lUl jakt;

given Stockholms slott den 6 december 19G3.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nå de, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r I i g t ; att Vi, med rilcsdagen^ funnit

golt förordna dels att 7 §, 10 § 1, 3, 4 och 5 mom., 11 §, 12 § 1 mom., 14 §

2 mom., 15 § 1 mom., IG, 18 och 23 §§, 24 § 2 mom., 26 § 2 mom., 29 §

1 mom., 30 §, 31 § 1 mom. samt 33, 34 och 37 §g lagen den 3 juni 1938 om

rätt till jakt^ skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives dels ocT:

ail till 10 § samma lag skall fogas ett sjätte moment och till 24 § ett tredje

moment av nedan angiven Ij'delse.

7 §.

Boställsliavare, kronohemmans

efter älg.

Är eljest

till marken.

Innehavare eller brukare av fastighet varom är fråga i denna paragrat må

icke utan särskilt bemyndigande av ägaren tala for fastigheten i frågor som
a^'ses i 10 § och 11 § 2 mom.

10 §•

1 JJmm. Ägare av särskilda fastigheter må, i ändamål att befrämja jakt­

vården på fastigheterna, besluta att dessa helt eller dehds skola til sammans

"Igöra jaktvårdsområde.

Jaktvårdsområdc skall

jaktvårdens tillgodoseende.

3 mom. Beslut om bildande av jaktvårdsomrade vare ej gi |o

focHfr-

de vilka biträda beslutet utgöra minst tre fjärdedelar av

hetsägarc och tillika äga minst tre fjärdedelar av den

j^Iark, som i avseende ä läge, form och öwig beskaffe ..

bestridande

bestå såsom eget jaktvårdsområde, ma mke mot a^arei

nncliif^r^

»-It c *"-»

o ji _

, I rop. 1%3:13G; L=U 39; Rskr 3S7.

^ § 1 mom., 12 § 1 mom.. -6 ?

Senaste ly delse; so beträffande 7 §, 10 § ,^51111^119^: 43.

och z-i § 1951; 290 samt beträffande 31 § 1 "i n

387—casöoy. SuensIifdrfatlningssaniIingi963,Nr 60G—e0

¬

background image

1903 . Nr 000

jjn-uuLia^ i i;i:o.juiv<.

^j..i,»uu

^^\an Stad/fats nniV-

ilande av jaktvardsoinnlde äga motsvanmdc Ulläinpning, Fattas säd

sliil i saiii Jjand med Lieshit som avses i 5 inom., skall dock i ställeUir^^

vad där är stadgat. Innebär i dylikt fall beslutet att mark skall utpd

eller amslnlns till Jaktvårdsomrädot, erfordras samtycke av ägaren rn

marken.

11 §.

Kon

JM c

/ mom. For gilligheien av be.s-liit enligt 10 § fordras fastställelsc iv 15m

styrelsen, vilken skall tillse, att beslutet tillkommit i laga ordnin« Z',

oyerensstämmer med lag ocli författning, sä ock alt det är tjänligt fö> Lk

lardens främjande och icke kränker enskild rätt.

'

Beslutet skall

därför npjigivas.

Z'"l'

jaktvaialsomräde fastighet som Iiuvndsakligen utgör gård

1 dJt SrS

väsentligen saknar betydelse för jaktvården på om-

hM^ärZJr

fastigliefen ej längre skall tillhön

; c i Önmäd^

om sadant förordnande må göras av envar SODI

•af

'i"- Ijcsiul, som länsstyrelse fattar enligt denna para-

onnm'en

^ liOmng inom orten. Mot beslutet iiiä talan, föras bos

:'ntetinom fv-^" ^^svar, yiika skola bäva inkommit till jordbrnksdepark-

niunader frun den dag du meddelandet infördes i tidningen.

12 §.

Jnom. Beslut enhgt 10 g s kal! gälla även mot ny fastighetsägare.

14 ^

da och hcdiVlKomrM'^p'^ t ill fä [Ii g i vis sä I, c var det vara må. då må han f

börande luV-on av f-K

have ock den som påträffar djur, tiH-

"löss, sorkdlur fsnrU

f

mullvadar, näbbmöss, fladder-

JJ"i (Mrlsnr ocl, lämlar), rätlor, skogs,nÖ5s och hiisraöss.

15 §,

ekorre,

„^örktrasf

, have den

^btilla

d^ennes folk rätl att döda odi

Kikalcdcs må _ ^ ' Jakträtten <lär tillkommer annan.

personer dödas.

•^in l illfiykt till annati^ilVT^^^

riidjur och har

M?'

"^derrulH

[ägande pliktig att

tllcr lui^on av da ras fo/iJ^^^'^^^^'^^Ghavnren eller den som innehar mark

¬

background image

1963 . Nr 606

Ift s

1453

I Övrigt —

tillfälle kronan,

fallvilt j akträtlslnneliavaren.

23 §.

h'att, som anträffas utanför gård eller trädgård där den hör hemma, må av

jakträttsinnehavaren eller hans folk saklöst dödas. Inom tätbebyggt område

erfordras dock tillstånd av polismyndigheten.

24 §.

2 mom. Markinnehavare äger, ändå att jakträtten ä marken tillkommer

annan, låta där anställa fångst av mldkanin. Vid sådan fångst må icke med­

föras sicjulvapen eller hund. Fångad T,ildkanin tillfälle markinnehavaren.

Orsakas avsevärd skada av vildkaniner, må Konungen beträffande visst

område förordna att det står envar fritt alt där fånga väldkanin och be-

liålla fångat djur. Vad i 17 och 25 §§ är stadgat om jakträttsinnehavare skall
i tillämpliga delar gälla den som idkar sådan fångst.

3 mom."Beträffande område, där stam av vildkaniner finnes, må läns­

styrelsen förordna att jakt efter vildkanin skall genom därtill av länssty­

relsen särskilt utsedda jägare bedrivas för att söka utrota stammen. För-

orclnas om d3dik jakt, äger länssljTelsen tillika föreskriva de undantag fran

bestämmelserna i denna lag som kunna finnas nödiga för jaktens ända­

målsenliga bedrivande. Länsstyrelsen bestämmer ock huru skall förfaras

med d jur som dödas eller fångas vid jakten.

26

av riket.

fråga om

2 mom. Från skyldighet

-•

^

....

Bestämmelserna om jaktvårdsavgift äga

K Q

rätten att under omständigheter, som angivas i 14 § 2 m om.

i nämnda lagrum oraförmalda djur och ej heller i fråga om fångst a
banin enligt 24 § 2 mom.

1 mom. Såsom olovlig"

Har någon å annans

eller, där djur som av
^gnat sig djuret, straffes såsom

%cket sägs.

Baltes någon

30 §.

värde förverkat

^"ervar fallvillct sådant som enhgt neswi^

^

-

jakträttsinnehavaren, tillfälle det torverkade

fall varom

i

I

V

• 'i- :

r i

¬

background image

19C3 - Nr G06

' \/ed förvcrkoL vilJeI)riul, s om avses i IS g J mom. eller som dnrf .

fyn^als medelst annat jakt- eller fångstredskap eller imder annan

niHlra sfvcket sägs, ävensom med mina t an där om förmält förverkVf

rörfares pä s ätt stadgas i 3G g. Lag samma vare beträffande förverkJ - ^

hräd, som död ats eller fångats ä område som sägs i 5 § 2 mom

31 g.

1 uwm. Anträffas ii-

för sig.

A område —

vid Jajipväsendet.

Ilar den

-i 36 g.

Vad i delta moment ä r stadgat om den som olovligt jagar a annan "

område gälle ock i fråga om den som å bar gärning'be trades med^'i

.^(;m e njigt 29 g I mom. första stycket är att anse såsom olovIi<r ePp ^ :

sådant tiltvnraiagande eller tillägnande, för vilket han enligt 29 /

andra stycket skall straffas såsom för olovlig jakt; och skola där frå?'

om djur sam jämlikt bestämmel.serna 5 18 g tillkommer kronan de i andr

stycket här ovan omfÖrimilda personerna öga att utöva där avsedd rätt iSm'

val å område, där Jakträtten tillkominer annan än kronan.

33

ri7

i IG g att fullgöra där stadgad uader-

raltelsephkt, domes till dagsböter.

bryter någon

— t re liiindra kronor.

överträder nugon

femtio kronor.

föreskrift som meddelats med stöd av 24 g 3 mom.,

domes 1.11 botcr fran ocli med tio til! och med treliundra kronor.

34

talan i fräga om olovlig jakt å område som av-

siveket den™

^

Sker inlräng

;_<|elta verk."'

I ovngl

^asoiJi liialsa"n7i/lo

• i

In-ncfalla förSkriftor _ ^

person.

^ bcstuinmelse gällande.

eller förstörelse -iv c' i

delar avse jämväl olovlig tillagn?'^^

ägg eller bo.

slycliel, lö"? ^ ochVrnnf' 'k"g

1984. Bestämmelserna i 7 S Iffj

"in jalvtvärdsomräde so S"bil 1 V"?'

'

Det alla som

tiessLorinnan.

^isso hava

bava sig liörsamligen att cfterrätta. Till

^'diräfla låih.

"

egen band iinderskrhal och med Ahårt kungl- sio

^^lockholms slott den A n

b december 19G3.

,,

GUSTAF ADOT.F

"-"-i^^ebartementeo

-

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.