SFS 1955:43

550043.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 43

Lag

angående ändrad lydelse av 26 § 1 mom. och 31 § 1 mom. lagen

den 3 juni 1938 (nr 274) om rätt till jakt;

given Stockholms slott den 18 februari 1955.

:

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes oc

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funni

gott forordna att 26 § 1 mom. och 31 § 1 mom. lagen den 3 juni 1938 om

rätt till jalct^ skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

26 §.

1 mom. Den som

erlägga jaktvårdsavgift.

Till bevis om att den jagande fullgjort vad honom enligt första stycke

åligger skall han vid jakten medföra ett för honom gällande jaktkort; och

vare han pliktig att vid anfordran uppvisa kortet för polisman eller me

polismans befogenhet utrustad ordningsvakt för jaktbevakning, befattnings-;

havare vid domänverket eller vid tullverkets kust- eller gränsbevaknin

lappfogde eller tillsynsman vid lappväsendet, stiftsjägmästare eller denne

biträden ävensom för den som äger, innehar eller vårdar marken eller d

eljest där äger jakträtt; skolande den befattningshavare vid domänverket,

lappväsendet och stiftsnämnd sålunda tillkommande befogenheten att på

fordra uppvisande av jaktkort hava avseende allenast å mark som står un-,
der hans förvaltning eller uppsikt.

' Prop. 1955: 16; L^U 1: Rskr 61.

2 Senas te lydelse ov 26 § 1 mom., se 1951.

¬

background image

. r 43 och 44

71

31 §.

i mom. Anträffas å

för sig.

Å o mråde där jakträtt tillkommer kronan liksom å de till lapparnas ute­

slutande begagnande anvisade områdena tillkomme enahanda rätt polisman

och med polismans befogenhet utrustad ordningsvakt för jaktbevakning

ävensom personal vid domänverket och vid tullverkets kust- eller gränsbe­

vakning samt lappfogde och tillsynsman \'id lappväsendet.

Har den

i 36 §.

Vad i

än kronan.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1955.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand undersltrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 18 februari 1955.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

SAM. B. NORUP

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.