SFS 2016:974 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 2016:974 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
160974.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i jaktlagen (1987:259) ska infö-

ras en ny paragraf, 42 a §, och närmast före 42 a § en ny rubrik av följande ly-
delse.

Handläggningen i domstol

42 a §

Mål om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska handläggas

skyndsamt.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Jacob Wichmann
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:199, bet. 2016/17:MJU4, rskr. 2016/17:26.

SFS 2016:974

Utkom från trycket
den 15 november 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.