SFS 1994:626 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

SFS 1994_626 Lag om ändring i jaktlagen (1987_259)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:626

Utkom från trycket
den 16 juni 1994

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 33 § jaktlagen (1987:259) och

punkt 5 i övergångsbestämmelserna till lagen skall ha följande lydelse.

33 §2 Jakt efter älg får ske endast efter licens av länsstyrelsen och inom
ett område som länsstyrelsen har registrerat (licensområde). Detta gäller
inte, om jakten endast avser älgkalv.

Ett licensområde skall vara av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att

det är lämpat för älgjakt. Länsstyrelsen får vägra att registrera ett område
som licensområde eller besluta om avregistrering, om området inte medger
en avskjutning av minst ett vuxet djur om året.

Utan hinder av bestämmelserna i andra stycket får ett område registre-

ras som licensområde med tilldelning av

1. ett valfritt djur om året, om det finns särskilda skäl för en sådan

registrering, eller

2. en älgkalv om året, om området har en sammanhängande areal av

minst tjugo hektar.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första och tredje

styckena.

1216

1

Prop. 1993/94:193, bet. 1993/94: JoU27, rskr. 1993/94:364.

2

Senaste lydelse 1991:1769.

background image

SFS 1994:626

5.3 Inom område, som för 1987 års jakt har registrerats med stöd av 13 §

jaktstadgan (1938:279) som älgjaktsområde utan att vara licensområde,

får älgjakt ske enligt äldre bestämmelser tills vidare, dock längst till ut-

gången av år 1994.

Om området består av minst fem hektar sammanhängande mark, skall

det för tid efter år 1994 på ansökan av områdets innehavare registreras
som licensområde enligt 33 § tredje stycket 1 även om det inte finns
särskilda skäl för en sådan registrering. Om området består av minst tjugo
hektar sammanhängande mark, skall det, om sökanden begär det, i stället
registreras som licensområde enligt 33 § tredje stycket 2. Ansökan om
registrering skall göras före utgången av år 1994.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

3

Senaste lydelse 1990:1094.

1217

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.