SFS 1994:1819 Lag om ändring i lagen (1994:1424) om ändring i jaktlagen (1987:259)

SFS 1994_1819 Lag om ändring i lagen (1994_1424) om ändring i jaktlagen (1987_259)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6531

SFS 1994:1819
Utkom från trycket

den 30 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1994:1424) om ändring i jaktlagen
(1987:259);

utfärdade den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259) att

43, 45 och 46 §§ i paragrafernas lydelse enligt lagen (1994:1424) om
ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

43 § För jaktbrott döms till böter eller fängelse i högst sex månader den
som

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på annans

jaktområde eller där tillägnar sig vilt eller vid jakt som sker med stöd av

licens bryter mot en för jakten väsentlig bestämmelse i licensen eller

1

Prop. 1994/95:117, bet. 1994/95: JoU 10, rskr. 1994/95:94.

background image

6532

2

Senaste lydelse 1991:310.

SFS 1994:1819

2. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 3 §, 31 § första

stycket, 32 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 25 §,
29 § 1, 29 a § eller 30 § första stycket.

45 §2 Till böter döms den som med uppsåt eller av grov oaktsamhet

1. bryter mot 5 § andra stycket, 6 § första stycket eller 13 §,

2. underlåter att fullgöra anmälningsskyldighet som har föreskrivits med

stöd av 26 §, om ansvar för gärningen inte kan ådömas enligt lagen
(1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

3. bryter mot 27 §, om ansvar för gärningen inte kan ådömas enligt

brottsbalken,

4. underlåter att fullgöra skyldighet enligt 28 §,
5. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 6 § andra

stycket, 29 § 4, 30 § tredje stycket eller 31 § tredje stycket eller

6. bryter mot 35 § eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av

36 §, 40 § första stycket eller 41 § första stycket.

Den som med uppsåt bryter mot 34 § döms till böter.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt denna paragraf.

46 § Den som obehörigen tar befattning med vilt som han vet eller har
skälig anledning anta har dödats eller åtkommits genom jaktbrott, döms
för jakthäleri till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år. Vid

bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas sådana omstän-
digheter som anges i 44 § andra stycket 1 och 2.

Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med

straff i lagen (1994:1818) om åtgärder beträffande djur och växter som
tillhör skyddade arter.

Hans Pettersson
(Jordbruksdepartementet)

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. 45 § i dess äldre lydelse gäller fortfarande i fall då någon före ikraftträ-

dandet har underlåtit att fullgöra vad som ålegat honom enligt 38 § andra
stycket eller brutit mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 37 §
eller 38 § första stycket.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.