SFS 1995:65 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1995:65 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
SFS 1995_65 Lag om ändring i jaktlagen (1987_259)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

57

SFS 1995:65

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 54 § jaktlagen (1987:259) skall

ha följande lydelse.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:65

54 §2 Länsstyrelsens beslut enligt 33 § om registrering av
licensområde får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut
enligt 12 § samt övriga beslut enligt 33 § får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Föreskrifter om överklagande av sådana beslut som fattats av en myn-

dighet med stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av
regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

2

Senaste lydelse 1991:1769.

58

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.