SFS 1996:954 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1996:954 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
SFS 1996_954 Lag om ändring i jaktlagen (1987_259)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1508

SFS 1996:954
Utkom från trycket
den 22 oktober 1996

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 10 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 10 a § jaktlagen (1987:259)2 or-

den ⬝Kopparbergs län⬝ skall bytas ut mot ⬝Dalamas län⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ANNIKA �&HNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2.

2

Senaste lydelse av 10 a § 1992:787.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.