SFS 1996:1554 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 1996:1554 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
SFS 1996_1554 Lag om ändring i jaktlagen (1987_259)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2898

SFS 1996:1554

Utkom från trycket

den 30 december 1996

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 § jaktlagen (1987:259) skall ha

följande lydelse.

15 § Har jakträtt upplåtits mot ersättning och gäller avtalet för viss tid
som överstiger ett år, skall uppsägning alltid ske för att avtalet skall

upphöra att gälla vid avtalstidens utgång. Sådan uppsägning skall ske på
det sätt som gäller för uppsägning enligt 8 kap. 8 § jordabalken. Vill fastig-
hetsägaren eller nyttjanderättshavaren att villkoren för avtalet ändras för en
ny upplåtelseperiod, skall han meddela motparten detta i den ordning som
gäller för uppsägning av avtalet. Uppsägning och begäran om villkorsänd-
ring skall ske senast två månader före avtalstidens utgång.

Om avtal som avses i första stycket inte sägs upp inom rätt tid, anses det

förlängt på en tid som motsvarar upplåtelsetiden, dock längst fem år, eller,
om begäran om villkorsändring har gjorts, på den tid och de villkor i övrigt
som bestäms enligt 19 §.

Första och andra stycket gäller inte upplåtelser med stöd av rennä-

ringslagen (1971:437). För upplåtelser som ingår i arrende eller hyra gäller
särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997, men skall inte tillämpas för

beslut om upplåtelse som fattats med stöd av rennäringslagen (1971:437)
före denna lags i kraftträdande.

På regeringens vägnar

ANNIKA �&HNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.