SFS 1997:343 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

SFS 1997_343 Lag om ändring i jaktlagen (1987_259)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:343

Utkom från trycket
den 13 juni 1997

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 29 maj 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4, 5, 9 och 10 a §§ jaktlagen

(1987:259) skall ha följande lydelse2.

1

Prop. 1996/97:75, bet. 1996/97: JoU15, rskr. 1996/97:239.

2

Jfr rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar

(EGT nr L 103, 25.4.1979, s.l, CELEX 379L0409) och rådets direktiv 92/43/EEG av
den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT nr L
206, 22.7.1992, s.7, CELEX 392L0042).

593

background image

SFS 1997:343

4 § Viltet skall vårdas i syfte att

- bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som

tillfälligt förekommer naturligt i landet, och

- främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig ut-

veckling av viltstammarna.

I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd

och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna ut-
förs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren.

5 § Var och en skall visa viltet hänsyn. Idrottstävlingar och annan liknande
friluftsverksamhet i marker där det finns vilt skall genomföras så att viltet
störs i så liten utsträckning som möjligt.

Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. Förbudet

hindrar dock inte att lämpliga åtgärder vidtas av markinnehavaren i syfte att
motverka skador av vilt, om sådana skador inte kan motverkas på annat till-
fredsställande sätt.

9 § Om ett vilt djur orsakar avsevärd skada eller om det kan antas vara far-
ligt för människors säkerhet, får polismyndigheten låta avliva djuret, om det
inte finns någon annan tillfredsställande lösning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att polismyndigheten får låta av-

liva eller fånga vilt, när detta är befogat från djurskyddssynpunkt.

10 a §3 Staten har jakträtten på den mark som vid utgången av juni 1992
ingick i kronoparken Fjällveden i Södermanlands län, kronoparken Tullgarn

och angränsande kronoegendomar även som kronoegendomarna på Eriksö i
Stockholms och Södermanlands län, kronoparken Karlsby i Östergötlands
län, kronoegendomen Ottenby kungsladugård i Kalmar län, kronoparken
Halle- och Hunneberg i Älvsborgs och Skaraborgs län, kronoparken Had-
debo i Örebro län, kronoparken Grönbo i Örebro och Västmanlands län samt
kronoparken Kloten i Örebro, Västmanlands och Dalarnas län.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ANNIKA ÅHNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

3

Senaste lydelse 1996:954.

594

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.