SFS 2001:163 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 2001:163 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
010163.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 11 april 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 43, 44 och 46 §§ jaktlagen

(1987:259) skall ha följande lydelse.

43 §

2

För

jaktbrott

döms till böter eller fängelse i högst ett år den som

1. med uppsåt eller av grov oaktsamhet olovligen jagar på annans jaktom-

råde eller där tillägnar sig vilt eller vid jakt som sker med stöd av licens bry-
ter mot en för jakten väsentlig bestämmelse i licensen,

2. med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot 3 § eller 31 § första stycket

eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 29 § 1 eller 30 § första
stycket eller

3. med uppsåt eller av grov oaktsamhet bryter mot 32 § eller mot en före-

skrift som meddelats med stöd av 25 eller 29 a §.

44 §

3

Om ett jaktbrott är att anse som grovt, döms till fängelse, lägst sex

månader och högst fyra år.

Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas
1. om det avsåg ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt,
2. om det har utförts vanemässigt eller i större omfattning,
3. om det utförts med otillåten hjälp av ett motordrivet fortskaffningsme-

del eller någon annan motordriven anordning,

4. om det utförts med en särskilt plågsam jaktmetod.

46 §

4

Den som obehörigen tar befattning med vilt som han vet eller har

skälig anledning anta har dödats eller åtkommits genom jaktbrott, döms för

jakthäleri

till böter eller fängelse i högst ett år.

Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse, lägst sex månader

och högst fyra år. Vid bedömandet av om brottet är grovt skall särskilt beak-
tas sådana omständigheter som anges i 44 § andra stycket 1 och 2.

Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med

straff i miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

1

Prop. 2000/01:57, bet. 2000/01:MJU9, rskr. 2000/01:174.

2

Senaste lydelse 1994:1819.

3

Senaste lydelse 1994:1820.

4

Senaste lydelse 1998:840.

SFS 2001:163

Utkom från trycket
den 24 april 2001

background image

2

SFS 2001:163

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.