SFS 2005:298 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 2005:298 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
050298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 48 och 49 §§ jaktlagen (1987:259)

skall ha följande lydelse.

48 §

2

Om någon har begått jaktbrott eller jakthäleri, skall vilt som han eller

hon kommit över genom brottet förklaras förverkat, om det inte är uppenbart
oskäligt. I stället för viltet kan dess värde helt eller delvis förklaras förver-
kat. �ven annat utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte
är uppenbart oskäligt.

Vilt som förverkats tillfaller jakträttshavaren i de fall som föreskrivs av

regeringen.

49 §

Jaktredskap, fortskaffningsmedel och annan egendom som har an-

vänts som hjälpmedel vid jaktbrott eller jakthäleri får förklaras förverkade,
om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda
skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälp-
medel vid sådana brott, om brottet har fullbordats.

I stället för egendomen kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

ANN-CHRISTIN NYKVIST

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

2 Senaste lydelse 1994:1424.

SFS 2005:298

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.