SFS 2001:443 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

010443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 5 §§ jaktlagen (1987:259)

skall ha följande lydelse.

1 §

2

Denna lag gäller viltvården, rätten till jakt och jaktens bedrivande

inom svenskt territorium samt frågor som har samband därmed.

Lagen gäller också i de fall som anges särskilt
1. inom Sveriges ekonomiska zon,
2. beträffande jakt från svenskt fartyg på det fria havet utanför den ekono-

miska zonen,

3. beträffande jakt från svenskt luftfartyg över det fria havet utanför den

ekonomiska zonen.

Utöver bestämmelserna i denna lag gäller föreskrifter i andra författningar

i fråga om skyddet och vården av viltet.

Bestämmelser om att tillstånd krävs för vissa verksamheter och åtgärder

finns i 7 kap. 28 a–29 b §§ miljöbalken.

5 §

3

Var och en skall visa viltet hänsyn. Idrottstävlingar och annan lik-

nande friluftsverksamhet i marker där det finns vilt skall genomföras så att
viltet störs i så liten utsträckning som möjligt.

Viltet får inte ofredas och inte heller förföljas annat än vid jakt. Förbudet

hindrar dock inte att lämpliga åtgärder vidtas av markinnehavaren i syfte att
motverka skador av vilt, om sådana skador inte kan motverkas på annat till-
fredsställande sätt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om förbudet att ofreda viltet och om villkoren för att trots förbu-
det vidta åtgärder som avses i andra stycket.

1

Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248.

2

Senaste lydelse 1994:1820.

3

Senaste lydelse 1997:343.

SFS 2001:443

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

2

SFS 2001:443

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

På regeringens vägnar

MARGARETA WINBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.