SFS 1998:840 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

980840.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 46 § jaktlagen (1987:259) skall ha

följande lydelse.

46 §

2

Den som obehörigen tar befattning med vilt som han vet eller har

skälig anledning anta har dödats eller åtkommits genom jaktbrott, döms för

jakthäleri

till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om brottet är att anse som grovt, döms till fängelse i högst två år. Vid be-

dömandet av om brottet är grovt skall särskilt beaktas sådana omständigheter
som anges i 44 § andra stycket 1 och 2.

Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är belagd med

straff i miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ANNIKA ÅHNBERG

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Senaste lydelse 1994:1819.

SFS 1998:840

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.