SFS 2021:1026 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

SFS2021-1026.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i jaktlagen (1987:259)

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 51 a § jaktlagen (1987:259) ska ha
följande lydelse.

51 a §2 Svensk domstol är behörig att döma över brott enligt denna lag
som har begåtts inom Sveriges ekonomiska zon även om det inte finns
domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse 1994:1820.

SFS

2021:1026

Publicerad
den

8 november 2021

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.