SFS 2009:1261 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 2009:1261 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
091261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259)

dels att 26 och 52 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 26 a §, samt närmast före

26 a § en ny rubrik av följande lydelse.

26 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om anmälningsskyldighet i fråga om

1. vilt som har fällts under jakt,
2. vilt som ska tillfalla staten, och
3. vilt som har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om skyldighet att märka ut en plats där en sammanstötning
skett mellan ett motorfordon och vilt.

Polismyndighets befogenhet i vissa fall

26 a §

Om ett vilt har varit inblandat i en sammanstötning med ett motor-

fordon får polismyndigheten vidta de åtgärder som behövs för att djuret ska
kunna spåras upp och avlivas. Polismyndigheten får även ge någon annan i
uppdrag att vidta sådana åtgärder.

52 §

2

Regeringen får överlåta åt en förvaltningsmyndighet att meddela så-

dana föreskrifter eller beslut som avses i 23�25 och 29�30 §§, 31 § andra
och tredje styckena, 36 §, 40 § första och andra styckena, 41 § första stycket
2, 48 § andra stycket och 50 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:191, bet. 2009/10:MJU3, rskr. 2009/10:25.

2 Senaste lydelse 2007:1241.

SFS 2009:1261

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.