SFS 2010:2001 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 2010:2001 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
102001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 33 och 54 §§ jaktlagen (1987:259)

ska ha följande lydelse.

33 §

2

Jakt efter älg får ske efter licens av länsstyrelsen och inom ett om-

råde som länsstyrelsen har registrerat (licensområde). Jakt efter älg får även
ske utan licens inom ett område som länsstyrelsen har registrerat (älgskötsel-
område).

Ett licensområde ska vara av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att

det är lämpat för älgjakt. Länsstyrelsen får vägra att registrera ett område
som licensområde eller besluta om avregistrering, om områdets beskaffenhet
inte medger en avskjutning av minst en älgkalv om året.

Ett älgskötselområde ska vara lämpat för älgjakt och vara av sådan storlek

att det medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året. Länsstyrel-
sen får vägra att registrera ett område som älgskötselområde, om området
inte uppfyller dessa krav. Länsstyrelsen får vidare besluta att avregistrera ett
område som inte uppfyller kraven, eller om förvaltningen inte sker i enlighet
med de föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av denna lag.

I områden som inte omfattas av första stycket får jakt efter älg avse endast

älgkalv.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet i tredje

stycket på att ett älgskötselområde ska vara av sådan storlek att det medger
en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

ytterligare föreskrifter om älgskötselområden.

54 §

3

Länsstyrelsens beslut enligt 33 § om registrering och avregistrering

av licensområde eller älgskötselområde får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. �lgjakt får dock bedrivas

enligt äldre föreskrifter till och med den 29 februari 2012.

1 Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6, rskr. 2010/11:49.

2 Senaste lydelse 1994:626.

3 Senaste lydelse 1995:65.

SFS 2010:2001

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2001

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

2. Ett område som har registrerats som licensområde enligt 33 § i dess

äldre lydelse ska utan ansökan registreras som licensområde enligt 33 § för-
sta stycket, om området är av sådan storlek och beskaffenhet i övrigt att det
är lämpat för älgjakt och medger en avskjutning av minst en älgkalv om året.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.