SFS 2010:2001 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

Du är här: Start / Miljörätt / Jaktlag (1987:259) / SFS 2010:2001 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)
102001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i jaktlagen (1987:259);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 33 och 54 �� jaktlagen (1987:259)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>33 �</b></p> <p style="position:absolute;top:452px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">Jakt efter �lg f�r ske efter licens av l�nsstyrelsen och inom ett om-</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">r�de som l�nsstyrelsen har registrerat (licensomr�de). Jakt efter �lg f�r �ven<br/>ske utan licens inom ett omr�de som l�nsstyrelsen har registrerat (�lgsk�tsel-<br/>omr�de).</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett licensomr�de ska vara av s�dan storlek och beskaffenhet i �vrigt att</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">det �r l�mpat f�r �lgjakt. L�nsstyrelsen f�r v�gra att registrera ett omr�de<br/>som licensomr�de eller besluta om avregistrering, om omr�dets beskaffenhet<br/>inte medger en avskjutning av minst en �lgkalv om �ret.</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ett �lgsk�tselomr�de ska vara l�mpat f�r �lgjakt och vara av s�dan storlek</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">att det medger en avskjutning av minst tio vuxna �lgar om �ret. L�nsstyrel-<br/>sen f�r v�gra att registrera ett omr�de som �lgsk�tselomr�de, om omr�det<br/>inte uppfyller dessa krav. L�nsstyrelsen f�r vidare besluta att avregistrera ett<br/>omr�de som inte uppfyller kraven, eller om f�rvaltningen inte sker i enlighet<br/>med de f�reskrifter eller beslut som har meddelats med st�d av denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I omr�den som inte omfattas av f�rsta stycket f�r jakt efter �lg avse endast</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">�lgkalv.</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n kravet i tredje</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">stycket p� att ett �lgsk�tselomr�de ska vara av s�dan storlek att det medger<br/>en avskjutning av minst tio vuxna �lgar om �ret.</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ytterligare f�reskrifter om �lgsk�tselomr�den.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>54 �</b></p> <p style="position:absolute;top:840px;left:197px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:216px;white-space:nowrap" class="ft10">L�nsstyrelsens beslut enligt 33 � om registrering och avregistrering</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">av licensomr�de eller �lgsk�tselomr�de f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-<br/>ningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:895px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012. �lgjakt f�r dock bedrivas</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">enligt �ldre f�reskrifter till och med den 29 februari 2012.</p> <p style="position:absolute;top:1011px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6, rskr. 2010/11:49.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 1994:626.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 1995:65. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:2001</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 december 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:2001</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Ett omr�de som har registrerats som licensomr�de enligt 33 � i dess</p> <p style="position:absolute;top:185px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft23">�ldre lydelse ska utan ans�kan registreras som licensomr�de enligt 33 � f�r-<br/>sta stycket, om omr�det �r av s�dan storlek och beskaffenhet i �vrigt att det<br/>�r l�mpat f�r �lgjakt och medger en avskjutning av minst en �lgkalv om �ret.</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:291px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i jaktlagen (1987:259);

utf�rdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 33 och 54 �� jaktlagen (1987:259)

ska ha f�ljande lydelse.

33 �

2

Jakt efter �lg f�r ske efter licens av l�nsstyrelsen och inom ett om-

r�de som l�nsstyrelsen har registrerat (licensomr�de). Jakt efter �lg f�r �ven
ske utan licens inom ett omr�de som l�nsstyrelsen har registrerat (�lgsk�tsel-
omr�de).

Ett licensomr�de ska vara av s�dan storlek och beskaffenhet i �vrigt att

det �r l�mpat f�r �lgjakt. L�nsstyrelsen f�r v�gra att registrera ett omr�de
som licensomr�de eller besluta om avregistrering, om omr�dets beskaffenhet
inte medger en avskjutning av minst en �lgkalv om �ret.

Ett �lgsk�tselomr�de ska vara l�mpat f�r �lgjakt och vara av s�dan storlek

att det medger en avskjutning av minst tio vuxna �lgar om �ret. L�nsstyrel-
sen f�r v�gra att registrera ett omr�de som �lgsk�tselomr�de, om omr�det
inte uppfyller dessa krav. L�nsstyrelsen f�r vidare besluta att avregistrera ett
omr�de som inte uppfyller kraven, eller om f�rvaltningen inte sker i enlighet
med de f�reskrifter eller beslut som har meddelats med st�d av denna lag.

I omr�den som inte omfattas av f�rsta stycket f�r jakt efter �lg avse endast

�lgkalv.

Regeringen f�r meddela f�reskrifter om undantag fr�n kravet i tredje

stycket p� att ett �lgsk�tselomr�de ska vara av s�dan storlek att det medger
en avskjutning av minst tio vuxna �lgar om �ret.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

ytterligare f�reskrifter om �lgsk�tselomr�den.

54 �

3

L�nsstyrelsens beslut enligt 33 � om registrering och avregistrering

av licensomr�de eller �lgsk�tselomr�de f�r �verklagas hos allm�n f�rvalt-
ningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag f�r inte �verklagas.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2012. �lgjakt f�r dock bedrivas

enligt �ldre f�reskrifter till och med den 29 februari 2012.

1 Prop. 2009/10:239, bet. 2010/11:MJU6, rskr. 2010/11:49.

2 Senaste lydelse 1994:626.

3 Senaste lydelse 1995:65.

SFS 2010:2001

Utkom fr�n trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:2001

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

2. Ett omr�de som har registrerats som licensomr�de enligt 33 � i dess

�ldre lydelse ska utan ans�kan registreras som licensomr�de enligt 33 � f�r-
sta stycket, om omr�det �r av s�dan storlek och beskaffenhet i �vrigt att det
�r l�mpat f�r �lgjakt och medger en avskjutning av minst en �lgkalv om �ret.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.