SFS 2011:514 Lag om ändring i jaktlagen (1987:259)

110514.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i jaktlagen (1987:259);

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om jaktlagen (1987:259)

dels att 49 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 46 a §, av följande

lydelse.

46 a §

För försök eller förberedelse till jaktbrott enligt 44 § eller jakthäleri

enligt 46 § andra stycket döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

49 §

2

Jaktredskap, fortskaffningsmedel och annan egendom som har an-

vänts som hjälpmedel vid jaktbrott eller jakthäleri får förklaras förverkade,
om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda
skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälp-
medel vid sådana brott, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har
utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse.

I stället för egendomen kan dess värde helt eller delvis förklaras förverkat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255.

2 Senaste lydelse 2005:298.

SFS 2011:514

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.