Lag (1918:399) om förbud mot utsläppande av tjur eller hingst å samfälld betesmark

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1918:399
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ändring införd: t.o.m. SFS 1977:716
Länk: Länk till register

SFS nr:

1918:399
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1918-06-20
Ändrad: t.o.m. SFS

1977:716
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Där förhållandena inom lantbruksnämnds område sådant påkalla, äger regeringen på framställning av lantbruksnämnden och landstinget förordna, att inom området eller viss del därav tjur, som är över sex månader, eller hingst, som är över ett år, icke må utsläppas å samfälld betesmark, med mindre alla, som äga rätt till bete därstädes, det medgiva. Lag (1976:635).

2 §   Den som bryter mot förordnande, som meddelats med stöd av 1 §, dömes till böter, högst femhundra kronor. Lag (1976:635).

3 §   har upphävts genom lag (1967:392).

4 §   Var som inom område, för vilket förordnande enligt 1 § meddelats, äger rätt till bete å samfälld betesmark, må intaga annan delägare tillhörig tjur eller hingst, som dit olovligen inkommit, och åligger det djurets ägare att efter tillsägelse avhämta detsamma samt giva ersättning för dess underhåll och vård; skolande därutinnan vad i §§ 25 och 26 samt 28-34 i förordningen om ägors fredande emot skada av annans hemdjur samt om stängselskyldighet den 21 december 1857 är stadgat äga motsvarande tillämpning.

5 §   har upphävts genom lag (1967:392).

6 §   Förordnande enligt denna lag skall tillika med erinran om påföljd för förseelse däremot genom länsstyrelsens försorg införas i ortstidning. Lag (1977:716).
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.