SFS 1971:618

710618.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971: 618 Lag

Utkom från t rycket om ändring I lagen (1 926:1) innefattande bestämmelser

den 27 juli 1 971

i anledning av konve ntionen den 9 maj 1925 mellan

Sverige och Finla nd angående renar i gränsområdena;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veteri i g t: att Vi, med riks­

dagen', funnit gott förordna, att 1 lagen (1926: 1) innefattande bcstäm-

1516

I Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

¬

background image

melser i anledning av konventionen den 9 maj 1925 mellan Sverige och

Finland angående renar i gränsområdena skall införas en ny paragraf,

18 §, av nedan angivna lydelse.

18 § Mot länsstyrelsens beslut enligt 8, 10 eller 16 § föres talan hos

kammarrätten genom besvär.

Talan mot annat beslut av länsstyrelsen enligt denna lag föres hos

Konungen genom besvär.

SFS 1971: 618

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1 971.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

INGEMUND BENGTSSON
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.