SFS 1971:569

710569.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:569 Lag

Utkom från tr ycket om ändring i lagen (1929: 405) med vissa föreskrifter

den 27 juli 1971

angående tillämpningen här i riket av svensk-norska

vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929;

given Stockhol ms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks-

dagen^, funnit gott förordna, att 23 § lagen (1929: 405) med vissa före­

skrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrätts-

konventionen av den 11 maj 1929 skall ha nedan angivna lydelse.

23 § Föreläggande, varom stadgas i art. 29 av konventionen, medde­
las av Konungens befallningshavande i det län, där företaget verkställes
eller den flottled, varom fråga är, framgår eller, om företaget verkstäl­
les i Norge, inverkan å vattenförhållandena till följd av företaget upp­

kommer.

Då ombud enligt nämnda artikel utsetts, skall underrättelse därom

jämte uppgift å ombudets namn och adress införas i en eller flera av

ortens tidningar samt i allmänna tidningarna. Sker ändring i förhållan­

de, som tidigare kungjorts, skall den på samma sätt offentliggöras. Upp­

gifter, som nu nämnts, skola tillika upptagas i särskild, hos Konungens

befallningshavande tillgänglig förteckning.

Kostnad för kungörelse, som avses i de nna paragraf, må uttagas i den

ordning, som angående lösen för expedition är föreskriven.

1474

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 2 22.

¬

background image

Talan mot beslut av Konungens befallningshavande enligt första styc­

ket föres hos kammarrätten genom besvär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut

som meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

SFS 1971: 569

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

LENNART GEIJER
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.