SFS 1983:1010

831010.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1983:1010 Lag

utkom från trycket

OIH änddng i lagen (1929:4 05) med vissa föres krifter

den 27 december 1983 angående tillämpningen här i riket av sve nsk-norska

vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929 ;

utfärdad den 15 december 1983.

1

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1929;405) med ;

vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska ,
vattenrättskonventionen av den 11 maj 19 29

(

dels att i 2 § ordet "vattenlagen" skall bytas ut mot "vattenlagen

(1983:291)",

dels att i 4, 8, 10 och 21 §§ ordet " vattenrättsdomaren" i olika böjnings­

former skall bytas ut mot " vattendomstolen" i motsvarande form.

dels att i 4 § ordet "synemännen" skall bytas ut mot "förrättnings man­

nen",

dels att i 8 och 13 §§ ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regering­

en",

dels att i 2 3 § ordet "Konungens befallningshavande" skall bytas ut mot

"länsstyrelsen",

dels att 1, 3, 5-7, 9, 11, 12, 14 -18, 20 och 22 §§ skal l ha nedan angivna

lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med d en

dag då denna lag träder i kraft.

El!

CttlQ

rEiC

It:-

piiii

;^Ö[;

t-irj

2644

' Prop. 1983/84:53, JoU 16, rskr 81.

¬

background image

Företag, varom ansökan göres här i riket

SFS 1983: lOIO

1 § Ansökan i mål, som jämlikt kon ventionen anhängiggöres vid vatten ­
domstol, skall ingivas i ett exemplar utöver det antal, som för varje särskilt

fall eljest finnes föreskrivet.

Skall enligt a rt. 14 av ko nventionen ansökan vara åtföljd av förklaring,

som av ses där, och är sådan förklaring ej bilagd ansökningen, skall den
avvisas. Görs ansökan om förordnande av förrättningsman till för rättning
enligt 12 kap. vattenlagen (1983:291), f år i fall, som nu nämnts, förord­

nande ej meddelas med mindre sådan förklaring föreligger. Vad som nu

sagts skall dock icke äga tillämpning i fråga om ans ökan av norska staten.

2 § Vad i vattenlagen (1983:291) stadgas om ansökans innehåll skall äga

tillämpning jämväl i fråga om företagets verkningar i Norge; dock erfordras

ej uppgift å där belägna fastigheter, som beröras av företaget, eller å ägare
eller nyttjanderättshavare till sådan fastighet eller å de ersättningsbelopp,
som böra utgå till ägare elle r annan för skada å egendom i Norge.

I kungörelse, som ut färdas om ansökningen, skall i vad angår f öretagels

verkningar i Norge allenast intagas uppgift å det vattenområde, som där

kan komma att röna inverkan av företaget.

3 § Vattendomstolen skall, så snart kungörelse utfärdats om ansökning­
en. översända ett exemplar av ansökningshandlingarna jämte kungörelsen

till utrikesdepartementet för att tillställas vederbörande norska myndighet.

Sedan den för beredande skriftväxlingen avslutats, får fortsatt behandling
av målet icke äga rum, innan det från utrikesdepartementet kommit under­

rättelse som avses i 4 eller 5 §.

Skall frågan behandlas vid förrättning enligt 12 kap. vattenlagen

(1983:291), skall förrättningsmannen. så snart sammanträde med sak­
ägarna utsatts, till utrikesdepartementet översända avskrift av ansöknings­

handlingarna jämte uppgift om tid och plats för sammanträdet. Innan
underrättelse, som nyss nämnts, kommit förrättningsmannen till handa får

det ej meddelas slutligt utlåtande angående företaget.

Finner vattendomstolen eller förrättningsmannen med hänsyn till om­

fattningen och beskaffenheten av den utredning, som ytterligare behövs,
att frågan bör behandlas av kommission, får framställning om detta sändas

till u trikesdepartementet, varefter regeringen meddelar beslut i anledning

av framställningen.

4 § Har till u trikesdepartementet inkommit meddelande, att samtycke å

norsk sida ej erfordras eller att samtycke givits utan att därför uppställts
villkor, skall und errättelse därom meddelas vattendomstolen eller förrätt­
ningsmannen.

Har samtycke vägrats, skall besked därom meddelas vattendomstolen

eller förrättningsmannen: och varde ansökningen av vattendomstolen eller
förrättningsmannen avslagen.

5 § Om det för samtycke, som givits på no rsk sida, uppställts särskilda

villkor, ankommer det på regeringen att besluta huruvida regeringen vill

förbehålla sig prövningen av fråga, som avses i andra punkten av art. 20 i

konventionen, Sedan den prövning som kan föranledas av detta ägt rum,

2645

¬

background image

SFS 1983:1010

skall underrättelse om regeringens beslut samt de från norsk sida meddc-^
lade villkoren tillställas vattendomstolen eller förrättningsmannen för den

vidare prövning, som med iakttagande av nämnda beslut och villkor er­

fordras för målets avgörande.

Får regeringen enligt första stycket förbehålla sig prövningen av en viss

fråga och är företaget av sådan beskaffenhet att på grund av en bestämmel­
se i va ttenlagen (1983:291) en fråga angående företaget kunnat prövas av

regeringen, skall den prövning, som sålunda i särskilda hänseenden kan

ankomma på regeringen, företas i ett sammanhang.

6 § Stadgandet i art . 7 av konventionen om meddelande av tillstånd för

bestämd tid skall icke äga tillämpning i vad angår strömfall eller fast

egendom eller intresse här i riket, för vars räkning företaget skall verkstäl­
las.

Meddelas tillstånd för bestämd tid, skall i fråga om strömfall eller fast

egendom eller intresse, som berörs därav, bestämmelserna i 15 kap. 3 §

vattenlagen (1983; 29J) om omprövning icke gälla. Tiden för tillståndet får
icke sättas längre än till 60 år från det kalenderår, under vilket företaget

enligt därom meddelad bestämmelse skall ha fullbordats.

7 § Om kungörelse eller annat meddelande, som enligt vattenlagen

(1983:291) skall införas i ortstidning, rör sakägare i N orge, skall ett exem­

plar av kungörelsen eller meddelandet översändas till utrikesdepartemen­
tet för att jämlikt art. 15 i konventionen tillställas vederbörande norska
myndighet.

Vattenlagens bestämmelser om underrättelse samt om delgivning av

kungörelse eller annat meddelande skall gälla även vad angår sakägare i

Norge.

Företag, varom ansökan göres i Norge

8 § Förklaring, som avses i ar t. 14 av ko nventionen, meddelas av rege­

ringen.

Den, som vill erhålla sådan förklaring, har att till vattendomstolen ingiva

ansökan därom. I ansökningen skola så fullständigt som möjligt uppg ivas

företagets beskaffenhet, omfattning och verkningar med angivande av det

vattenområde, som av företaget kan komma att beröras. Vattendomstolen

översänder med eget y ttrande ansökningen till utrikesdepartementet.

2646

9 § Då ansökan angående ett företag, vilken ingivits till myndighet i

Norge, inkommit till utrikesdepartementet, skall den jämte tillhörande

bilagor sä ndas till vattendomstolen. Vad som nu sa gts skall även gälla i

fråga om upplysningar som avses i tredje punkten av art. 15 i konven­

tionen.

Sedan de i första stycket avsedda handlingarna inkommit till vattendom­

stolen skall domstolen genast utfärda kungörelse om ansökningen. Kungö­
relsen skall innehålla dels uppgift om företa gets beskaffenhet och omfatt­
ning samt de verkningar, som därav kan vä ntas uppkomma inom svenskt

område, dels underrättelse om vad sakägare, som vill hos norsk my ndighet
framställa erinran i anledning av företaget, har att iaktta samt om att

¬

background image

("miirinBar i an ledning av ansökningen skal! inom en viss. i kungörelsen

rjitsatt tid insändas till vattendomstolen. Kungörelsen skall innehålla till­

kännagivande att ett exemplar av ansökningshandlingarna Finns tillgängligt

i pä vattendomstolens kansli eller på annan lämplig plats som vattendomsto­

len, bestämmer. Genom vattendomstolens försorg skall kungörelsen så

snart det kan ske införas i ortstidning samt i Post- och Inrikes Tidningar.

Ett exemp lar av kungörelsen skall tillika översändas till utrikesdeparte­
mentet.

Om det sedan kungörelse utfärdats från myndighet i Norge kommer

underrättelse om frågans fortsatta behandling där, skall också ett sådant

meddelande kungöras på sätt som nu har ang etts.

Är företaget av beskaffenhet, att någon menlig inverkan därav här i riket

uppenbarligen icke är att motse, erfordras ej kungörelse, som ovan
nämnts.

SFS 1983:1010

10 § Kan fö retaget antagas bliva till men för allmänna intressen såsom
samfärdsel eller flottning eller fiske av någon bety denhet eller för vatten-

reglerings- eller torrläggningsföretag, som redan verkställts eller med san­
nolikhet kan motses, åligger vattendomstolen att inhämta yttrande från
myndighet, som i sådant hänseende har att bevaka det allmännas rätt,

ävensom från st yrelse eller syssloman för företag, som av frågan b eröres.

Yttrande skall avgivas inom den tid för erinringars framställande, som
bestämts i kungöre lsen.

11 § Sedan den enligt 9 § uts atta tiden för erinringars insändande utgått,

skall vattend omstolen till regeringen avg e yttrande huruvida enligt art. 12
av konventionen samtycke till företaget på svensk sida kan anses erforder­
ligt samt huruvida till följd av omfattningen och beskaffenheten av den

utredning, som ytterligare behövs, frågan angående företaget bör behand­
las av kommission. Om det med hänsyn till utredningens fullständighet kan

ske, bör vatte ndomstolen också meddela huruvida enligt domstolen sam­

tycke bör lämnas och för såda nt fall avge förslag till de villkor, som därför

bör uppställas. Yttrandet skall åtföljas av samtliga till ärendet hörande

handlingar. Avskrift av regeringens beslut i ärend et skall tillställas vatten­

domstolen.

12 § Yttrande som avses i 8 eller 11 § avges av vattendomstolens ordfö­

rande. Om frågans beskaffenhet påkallar det, skall han samråda med den
tekniske ledamoten och nämndemännen. Erfordras särskild undersökning,

får ordföranden uppdra åt den tekniske ledamoten att med eller utan

biträde av nämndeman verkställa sådan.

Kostnaden för undersökningen och utgifter i anledning av kungörelser

och dylikt betalas av statsmedel.

13 § I fråga om företag, som skall verkställas för svenska statens räk­

ning, äger regeringen förordna, att frågan om samtycke till företaget skall
behandlas i annan ordning än här ovan i 9-12 §§ är föreskriven. Stadgan­

det i 9 § skall dock jämväl för sådant fall gälla i vad därmed avses att

bereda sakägare kännedom om ansökningen och dess behandling samt om
vad de hava att iakttaga, därest de vilja hos norsk myndighet f ramställa

erinran i anledning av f öretaget.

2647

. ) .

¬

background image

SFS 1983:1010

14 § Förklaring som avses t art. 22 av konventionen, meddelas av vättéfi-
domstol. Ansökan om sådan förklaring inges till vattendomstolen i tré
exemplar. Görs ansökan efter utgången av den i a rt. 22 stadgade tiden,
skall den avvisas av vattendomstolen.

I samband med förklaring, som nämnts i första stycket, skall också

prövning äga rum av fråga som avses i art. 3 mom. 2 eller ar t. 6 och är av
beskaffenhet att besked däri skolat enligt vattenlagen (1983:291) tas upp i
medgivande till företaget.

Har ansökningshandlingarna ej ingivits i föreskrivet antal exemplar eller

finner vattendomstolen flera exemplar vara erforderliga eller innehåller
icke handlingarna behövliga upplysningar för behandlingen av en fråga,
som avses i de nna paragraf, får vattendomstolen förelägga sökanden att
inom viss tid fullständiga vad som sålunda brister vid äventyr, om det

försummas, att ansökningen kan förklaras förfallen.

t?

15 § Angående behandlingen av fråga, som avses i 14 §, skall i tillämp­

liga delar gälla vad som är föreskrivet beträffande ansökningsmål i vatten­

lagen (1983:291).

16 § Då förklaring som avses i 14 § har meddelats och vunnit laga kraft,
skall inskrivning ske i va ttenboken av de förhållanden som är av vikt för

kännedom om de rättigheter och skyldigheter här i riket, vilka för framti­

den är förenade med företaget.

Bil

17 § Ansökan eller ärende, som avses i 8, 9 eller 14 §, tas upp av den

vattendomstol, inom vilkens område den inverkan på vattenförhållandena,
som det är fråga om, uppkommer.

ar,

Särskilda bestämmelser

18 § Vad som i vattenl agen (1983:291) stadgas om skyldighet att ta del i

kostnaden för ett företag eller att utge bidrag till detta skall även tillämpas
på företag, som enligt konventionen verkställs till förmån för strömfall
eller fast egendom eller intresse här i riket. Hänsyn skall dock tas endast
till nytta, som här uppkommer genom företaget.

Skall till följd av överenskommelse, som avses i art. 10 av konventionen,

skyldighet att ta del i ett företag åvila även fast egendom eller intresse i

Norge, skall vid tillämpningen av denna paragraf såsom kostnad för företa­

get anses endast den del därav, som enligt nämnda överenskommelse faller

på egendom eller intresse här i riket.

19 § Fråga om godkännande av överenskommelse, som avses i art. 10 av

konventionen, prövas beträffande företag, varom ansökan göres här i
riket, i samband med tillstånd till företaget samt eljest i den ordning, s om i
14 och 15 §§ är för där avsett fall föreskriven.

2648

20 § Är med vattenföretag enligt vattenlagen (1983:291) förenad skyldig­

het för tillståndshavaren att erlägga bygdcavgift, skall vad som sålunda

stadgats lända till efterrättelse även i fråga om företag, vartill tillstånd

meddelas enligt konventionen. Sådan skyldighet får dock icke åläggas till

¬

background image

förmån för intressen utom riket. Vid b estämmande av antalet avgiftsen-

SFS 1983:1010

heter och inplacering i avgiftsklass skall hänsyn endast tas till verkning­

arna här i riket.

Avgift som avses i förs ta stycket får, om det är skäligt med hä nsyn till

avgiftsskyldighet som ålagts enligt art. 8 av konventionen eller andra

omständigheter, sättas lägre än vad som eljest är stadgat eller också helt
efterges.

21 § Vad i 12 § ä r stadgat om yttrande, som där sägs, skall äga tillämp­
ning jämväl i fråga om meddelande av upplysning, varom enligt a rt. 16 av
konventionen framställning inkommer till vattendomstolen.

Vill myndighet här i riket inhämta upplysning, som avses i nämnda

artikel, skall framställningen därom insändas till ut rikesdepartementet för
att tillställas vederbörande norska myndighet.

22 § Fråga om ställande av säkerhet, som avses i art. 11 av konven- .

tionen, prövas beträffande företag, för vilket ansökan görs här i riket, i
samband med tillstånd till för etaget samt eljest vid meddelande av sam­
tycke till företaget eller i den ordning, som i 14 och 15 §§ är föreskriven för
där avsett fall. Angående sådan säkerhet tillämpas vad som är föreskrivet i
22 kap. 3 § vattenlagen (1983; 291).

23

Föreläggande, varom stadgas i art. 29 av konventionen, meddelas

av länsstyrelsen i det län., där företaget verkställes eller den flottled, varom
fråga är, framgår eller, om företaget verkställes i Norge, inverkan å vatten­
förhållandena till följd av företaget uppkommer.

Då ombud enligt nämnda artikel utsetts, skall underrättelse därom jämte

uppgift å ombudets namn och adress införas i en eller flera av ortens
tidningar samt i allmänna tidningarna. Sker ändring i förhållande, som
tidigare kungjorts, skall den på samma sätt offentliggöras. Uppgifter, som

nu nämn ts, skola tillika upptagas i särskild, hos länsstyrelsen tillgänglig

förteckning.

Kostnad för kungörelse, som avses i de nna paragraf, må utt agas i den

ordning, som angående lösen för expedition är föreskriven.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Om ett vattenmål har

anhängiggjorts hos vattendomstol eller ansökan om förordnande av förrätt­

ningsman gjorts eller förordnande enligt 3 kap. 11 § vattenlagen (1918:523)

om syneförrättning meddelats före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestäm­

melser.

STEN WICKBOM

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

Senaste lydelse 1971:569.

2649

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.