SFS 1993:1417 Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

SFS 1993_1417 Lag om ändring i lagen (1929_405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1417
Utkom från trycket
den 21 december 1993

Lag
om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter
angående tillämpningen här i riket av svensk-norska
vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929;

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1929:405) med vissa

föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vatten-
rättskonventionen av den 11 maj 19292 skall ha följande lydelse.

9 § Då ansökan angående ett företag, vilken ingivits till myndighet i
Norge, inkommit till Utrikesdepartementet, skall den jämte tillhörande
bilagor sändas till vattendomstolen. Vad som nu sagts skall även gälla i
fråga om upplysningar som avses i tredje punkten av art. 15 i konventio-

nen.

Sedan de i första stycket avsedda handlingarna inkommit till vatten-

domstolen skall domstolen genast utfärda kungörelse om ansökan. Kungö-
relsen skall innehålla dels uppgift om företagets beskaffenhet och omfatt-
ning samt de verkningar, som därav kan väntas uppkomma inom svenskt
område, dels underrättelse om vad sakägare, som vill hos norsk myndighet
framställa erinran i anledning av företaget, har att iaktta samt om att
erinringar i anledning av ansökan skall inom en viss, i kungörelsen utsatt
tid insändas till vattendomstolen. Kungörelsen skall innehålla tillkännagi-
vande att ett exemplar av ansökningshandlingarna finns tillgängligt på

vattendomstolens kansli eller på annan lämplig plats som vattendomstolen
bestämmer. Genom vattendomstolens försorg skall kungörelsen så snart
det kan ske införas i ortstidning. Ett exemplar av kungörelsen skall dessut-

1

Prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70.

2

Lagen omtryckt 1983:1010.

3671

background image

SFS 1993:1417

om sändas till Utrikesdepartementet, Kammarkollegiet, Fiskeriverket,
länsstyrelsen och andra statliga myndigheter vilkas verksamhet kan berö-
ras av ansökan samt till berörda kommuner.

Om det sedan kungörelse utfärdats från myndighet i Norge kommer

underrättelse om frågans fortsatta behandling där, skall också ett sådant
meddelande kungöras på sätt som nu har angetts.

Är företaget av beskaffenhet, att någon menlig inverkan därav här i riket

uppenbarligen icke är att motse, erfordras ej kungörelse, som ovan
nämnts.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringen vägnar

REIDUNN LAURÉN

Micha 1 Koch
(Justitiedepartementet)

3672

ë

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.