SFS 2021:457 Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

SFS2021-457.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter

angående tillämpningen här i riket av svensk-norska

vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (1929:405) med vissa
föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrätts-
konventionen av den 11 maj 19292 ska ha följande lydelse.

12 §3 När mark- och miljödomstolen ska yttra sig enligt 8 eller 11 § ska
domstolen ha den sammansättning som anges i 2 kap. 4 § tredje stycket lagen
(2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Kostnaden för en undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen om mark- och

miljödomstolar och utgifter i anledning av kungörelser och liknande betalas
av statsmedel.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:104, bet. 2020/21:JuU33, rskr. 2020/21:312.
2 Lagen omtryckt 1998:863.
3 Senaste lydelse 2010:994.

SFS

2021:457

Publicerad
den

4 juni 2021

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.