SFS 1998:863 Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonven- tionen av den 11 maj 1929

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929 / SFS 1998:863 Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonven- tionen av den 11 maj 1929
980863.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1929:405) med vissa
föreskrifter angående tillämpningen här i riket av
svensk�norska vattenrättskonventionen av den 11
maj 1929;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1�23 §§ lagen (1929:405) med

vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk�norska vat-
tenrättskonventionen av den 11 maj 1929

2

skall ha följande lydelse.

Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

Företag, varom ansökan göres här i riket

1 §

Ansökan i mål eller ärende, som jämlikt konventionen anhängiggöres

vid miljödomstol eller länsstyrelse, skall ingivas i ett exemplar utöver det an-
tal, som för varje särskilt fall eljest finnes föreskrivet.

Skall enligt art. 14 av konventionen ansökan vara åtföljd av förklaring,

som avses där, och är sådan förklaring ej bilagd ansökningen, skall den avvi-
sas. Vad som nu sagts skall dock icke äga tillämpning i fråga om ansökan av
norska staten.

Lag (1998:863).

2 §

Vad i miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser

om vattenverksamhet stadgas om ansökans innehåll skall äga tillämpning
jämväl i fråga om verksamhetens verkningar i Norge; dock erfordras ej upp-
gift å där belägna fastigheter, som beröras av verksamheten, eller å ägare el-
ler nyttjanderättshavare till sådan fastighet eller å de ersättningsbelopp, som
böra utgå till ägare eller annan för skada å egendom i Norge.

I kungörelse, som utfärdas om ansökningen, skall i vad angår verksamhe-

tens verkningar i Norge allenast intagas uppgift å det vattenområde, som där
kan komma att röna inverkan av verksamheten.

Lag (1998:863).

3 §

3

Miljödomstolen eller länsstyrelsen skall, så snart kungörelse utfärdats

om ansökningen, översända ett exemplar av ansökningshandlingarna jämte
kungörelsen till Utrikesdepartementet för att tillställas vederbörande norska
myndighet. Sedan den förberedande skriftväxlingen avslutats, får fortsatt be-

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Lagen omtryckt 1983:1010.

3

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 1998:863

Utkom från trycket
den 8 juli 1998
Omtryck

background image

2

SFS 1998:863

handling av målet eller ärendet icke äga rum, innan det från Utrikesdeparte-
mentet kommit underrättelse som avses i 4 eller 5 §.

Finner miljödomstolen eller länsstyrelsen med hänsyn till omfattningen

och beskaffenheten av den utredning, som ytterligare behövs, att frågan bör
behandlas av kommission, får framställning om detta sändas till Utrikesde-
partementet, varefter regeringen meddelar beslut i anledning av framställ-
ningen.

Lag (1998:863).

4 §

Har till Utrikesdepartementet inkommit meddelande, att samtycke å

norsk sida ej erfordras eller att samtycke givits utan att därför uppställts vill-
kor, skall underrättelse därom meddelas miljödomstolen eller länsstyrelsen.

Har samtycke vägrats, skall besked därom meddelas miljödomstolen eller

länsstyrelsen; och varde ansökningen av miljödomstolen eller länsstyrelsen
avslagen.

Lag (1998:863).

5 §

Om det för samtycke, som givits på norsk sida, uppställts särskilda vill-

kor, ankommer det på regeringen att besluta huruvida regeringen vill förbe-
hålla sig prövningen av fråga, som avses i andra punkten av art. 20 i konven-
tionen. Sedan den prövning som kan föranledas av detta ägt rum, skall un-
derrättelse om regeringens beslut samt de från norsk sida meddelade villko-
ren tillställas miljödomstolen eller länsstyrelsen för den vidare prövning,
som med iakttagande av nämnda beslut och villkor erfordras för målets eller
ärendets avgörande.

Får regeringen enligt första stycket förbehålla sig prövningen av en viss

fråga och är verksamheten av sådan beskaffenhet att på grund av en bestäm-
melse i miljöbalken en fråga angående verksamheten kunnat prövas av re-
geringen, skall den prövning, som sålunda i särskilda hänseenden kan an-
komma på regeringen, företas i ett sammanhang.

Lag (1998:863).

6 §

Stadgandet i art. 7 av konventionen om meddelande av tillstånd för be-

stämd tid skall icke äga tillämpning i vad angår strömfall eller fast egendom
eller intresse här i riket, för vars räkning verksamheten skall verkställas.

Meddelas tillstånd för bestämd tid, skall i fråga om strömfall eller fast

egendom eller intresse, som berörs därav, bestämmelserna i 24 kap. 5 § mil-
jöbalken om omprövning icke gälla. Tiden för tillståndet får icke sättas
längre än till 60 år från det kalenderår, under vilket verksamheten enligt
därom meddelad bestämmelse skall ha fullbordats.

Lag (1998:863).

7 §

Om kungörelse eller annat meddelande, som enligt miljöbalken skall

införas i ortstidning, rör sakägare i Norge, skall ett exemplar av kungörelsen
eller meddelandet översändas till Utrikesdepartementet för att jämlikt art. 15
i konventionen tillställas vederbörande norska myndighet.

Bestämmelserna i miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda be-

stämmelser om vattenverksamhet om underrättelse samt om delgivning av
kungörelse eller annat meddelande skall gälla även vad angår sakägare i
Norge.

Lag (1998:863).

background image

3

SFS 1998:863

Företag, varom ansökan göres i Norge

8 §

Förklaring, som avses i art. 14 av konventionen, meddelas av rege�

ringen.

Den, som vill erhålla sådan förklaring, har att till miljödomstolen eller

länsstyrelsen ingiva ansökan därom. I ansökningen skola så fullständigt som
möjligt uppgivas verksamhetens beskaffenhet, omfattning och verkningar
med angivande av det vattenområde, som av verksamheten kan komma att
beröras. Miljödomstolen eller länsstyrelsen översänder med eget yttrande
ansökningen till Utrikesdepartementet.

Lag (1998:863).

9 §

4

Då ansökan angående en verksamhet, vilken ingivits till myndighet i

Norge, inkommit till Utrikesdepartementet, skall den jämte tillhörande bila-
gor sändas till miljödomstolen eller länsstyrelsen. Vad som nu sagts skall
även gälla i fråga om upplysningar som avses i tredje punkten av art. 15 i
konventionen.

Sedan de i första stycket avsedda handlingarna inkommit till miljödom-

stolen eller länsstyrelsen skall denna genast utfärda kungörelse om ansökan.
Kungörelsen skall innehålla dels uppgift om verksamhetens beskaffenhet
och omfattning samt de verkningar, som därav kan väntas uppkomma inom
svenskt område, dels underrättelse om vad sakägare, som vill hos norsk
myndighet framställa erinran i anledning av verksamheten, har att iaktta
samt om att erinringar i anledning av ansökan skall inom en viss, i kungörel-
sen utsatt tid insändas till miljödomstolen eller länsstyrelsen. Kungörelsen
skall innehålla tillkännagivande att ett exemplar av ansökningshandlingarna
finns tillgängligt på miljödomstolens eller länsstyrelsens kansli eller på an-
nan lämplig plats som miljödomstolen eller länsstyrelsen bestämmer. Ge-
nom miljödomstolens eller länsstyrelsens försorg skall kungörelsen så snart
det kan ske införas i ortstidning. Ett exemplar av kungörelsen skall dessutom
sändas till Utrikesdepartementet, Kammarkollegiet, Fiskeriverket, länssty-
relsen och andra statliga myndigheter vilkas verksamhet kan beröras av an-
sökan samt till berörda kommuner.

Om det sedan kungörelse utfärdats från myndighet i Norge kommer un-

derrättelse om frågans fortsatta behandling där, skall också ett sådant medde-
lande kungöras på sätt som nu har angetts.

�r verksamheten av beskaffenhet, att någon menlig inverkan därav här i

riket uppenbarligen icke är att motse, erfordras ej kungörelse, som ovan
nämnts.

Lag (1998:863).

10 §

Kan verksamheten antagas bliva till men för allmänna intressen så-

som samfärdsel eller flottning eller fiske av någon betydenhet eller för vat-
tenreglering eller torrläggning, som redan verkställts eller med sannolikhet
kan motses, åligger miljödomstolen eller länsstyrelsen att inhämta yttrande
från myndighet, som i sådant hänseende har att bevaka det allmännas rätt,
ävensom från styrelse eller syssloman för verksamhet, som av frågan be-
röres. Yttrande skall avgivas inom den tid för erinringars framställande, som
bestämts i kungörelsen.

Lag (1998:863).

4

Senaste lydelse 1993:1417.

background image

4

SFS 1998:863

11 §

Sedan den enligt 9 § utsatta tiden för erinringars insändande utgått,

skall miljödomstolen eller länsstyrelsen till regeringen avge yttrande huru-
vida enligt art. 12 av konventionen samtycke till verksamheten på svensk
sida kan anses erforderligt samt huruvida till följd av omfattningen och be-
skaffenheten av den utredning, som ytterligare behövs, frågan angående
verksamheten bör behandlas av kommission. Om det med hänsyn till utred-
ningens fullständighet kan ske, bör miljödomstolen eller länsstyrelsen också
meddela huruvida samtycke bör lämnas och för sådant fall avge förslag till
de villkor, som därför bör uppställas. Yttrandet skall åtföljas av samtliga till
ärendet hörande handlingar. Avskrift av regeringens beslut i ärendet skall
tillställas miljödomstolen eller länsstyrelsen.

Lag (1998:863).

12 §

När miljödomstolen skall yttra sig enligt 8 eller 11 § avges yttrandet

av domstolens ordförande. Om frågans beskaffenhet påkallar det, skall han
samråda med miljörådet och de sakkunniga ledamöterna. Erfordras särskild
undersökning, får ordföranden uppdra åt miljörådet att med eller utan biträde
av sakkunnig ledamot verkställa sådan.

Kostnaden för undersökningen och utgifter i anledning av kungörelser och

dylikt betalas av statsmedel.

Lag (1998:863).

13 §

I fråga om verksamhet, som skall verkställas för svenska statens räk-

ning, äger regeringen förordna, att frågan om samtycke till verksamheten
skall behandlas i annan ordning än här ovan i 9�12 §§ är föreskriven. Stad-
gandet i 9 § skall dock jämväl för sådant fall gälla i vad därmed avses att be-
reda sakägare kännedom om ansökningen och dess behandling samt om vad
de hava att iakttaga, därest de vilja hos norsk myndighet framställa erinran i
anledning av verksamheten.

Lag (1998:863).

14 §

Förklaring som avses i art. 22 av konventionen, meddelas av miljö-

domstol. Ansökan om sådan förklaring inges till miljödomstolen i tre exem-
plar. Görs ansökan efter utgången av den i art. 22 stadgade tiden, skall den
avvisas av miljödomstolen.

I samband med förklaring, som nämnts i första stycket, skall också pröv-

ning äga rum av fråga som avses i art. 3 mom. 2 eller art. 6 och är av beskaf-
fenhet att besked däri skolat enligt miljöbalken tas upp i medgivande till
verksamheten.

Har ansökningshandlingarna ej ingivits i föreskrivet antal exemplar eller

finner miljödomstolen flera exemplar vara erforderliga eller innehåller icke
handlingarna behövliga upplysningar för behandlingen av en fråga, som av-
ses i denna paragraf, får miljödomstolen förelägga sökanden att inom viss tid
fullständiga vad som sålunda brister vid äventyr, om det försummas, att an-
sökningen kan förklaras förfallen.

Lag (1998:863).

15 §

Angående behandlingen av fråga, som avses i 14 §, skall i tillämpliga

delar gälla vad som är föreskrivet beträffande ansökningsmål i miljöbalken.

Lag (1998:863).

16 §

Då förklaring som avses i 14 § har meddelats och vunnit laga kraft,

skall inskrivning ske i vattenboken av de förhållanden som är av vikt för

background image

5

SFS 1998:863

kännedom om de rättigheter och skyldigheter här i riket, vilka för framtiden
är förenade med verksamheten.

Lag (1998:863).

17 §

Ansökan eller ärende, som avses i 8, 9 eller 14 §, tas upp av den mil-

jödomstol eller länsstyrelse, inom vilkens område den inverkan på vattenför-
hållandena, som det är fråga om, uppkommer.

Lag (1998:863).

Särskilda bestämmelser

18 §

Vad som stadgas om skyldighet att ta del i kostnaden för en verksam-

het eller att utge bidrag till denna skall även tillämpas på verksamhet, som
enligt konventionen verkställs till förmån för strömfall eller fast egendom
eller intresse här i riket. Hänsyn skall dock tas endast till nytta, som här upp-
kommer genom verksamheten.

Skall till följd av överenskommelse, som avses i art. 10 av konventionen,

skyldighet att ta del i en verksamhet åvila även fast egendom eller intresse i
Norge, skall vid tillämpningen av denna paragraf såsom kostnad för verk-
samheten anses endast den del därav, som enligt nämnda överenskommelse
faller på egendom eller intresse här i riket.

Lag (1998:863).

19 §

Fråga om godkännande av överenskommelse, som avses i art. 10 av

konventionen, prövas beträffande verksamhet, varom ansökan göres här i
riket, i samband med tillstånd till verksamheten samt eljest i den ordning,
som i 14 och 15 §§ är för där avsett fall föreskriven.

Lag (1998:863).

20 §

�r med vattenverksamhet förenad skyldighet för tillståndshavaren att

erlägga bygdeavgift enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet, skall vad som sålunda stadgats lända till efterrättelse även
i fråga om verksamhet, vartill tillstånd meddelas enligt konventionen. Sådan
skyldighet får dock icke åläggas till förmån för intressen utom riket. Vid be-
stämmande av antalet avgiftsenheter och inplacering i avgiftsklass skall hän-
syn endast tas till verkningarna här i riket.

Avgift som avses i första stycket får, om det är skäligt med hänsyn till av-

giftsskyldighet som ålagts enligt art. 8 av konventionen eller andra omstän-
digheter, sättas lägre än vad som eljest är stadgat eller också helt efterges.

Lag (1998:863).

21 §

Vad i 12 § är stadgat om yttrande, som där sägs, skall äga tillämpning

jämväl i fråga om meddelande av upplysning, varom enligt art. 16 av kon-
ventionen framställning inkommer till miljödomstolen eller länsstyrelsen.

Vill myndighet här i riket inhämta upplysning, som avses i nämnda arti-

kel, skall framställningen därom insändas till Utrikesdepartementet för att
tillställas vederbörande norska myndighet.

Lag (1998:863).

22 §

Fråga om ställande av säkerhet, som avses i art. 11 av konventionen,

prövas beträffande verksamhet, för vilket ansökan görs här i riket, i samband
med tillstånd till verksamheten samt eljest vid meddelande av samtycke till
verksamheten eller i den ordning, som i 14 och 15 §§ är föreskriven för där
avsett fall. Angående sådan säkerhet tillämpas vad som är föreskrivet i 9

background image

6

SFS 1998:863

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

kap. 3 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksam-
het.

Lag (1998:863).

23 §

Föreläggande, varom stadgas i art. 29 av konventionen, meddelas av

länsstyrelsen i det län, där verksamheten utövas eller den flottled, varom
fråga är, framgår eller, om verksamheten utövas i Norge, inverkan å vatten-
förhållandena till följd av verksamheten uppkommer.

Då ombud enligt nämnda artikel utsetts, skall underrättelse därom jämte

uppgift å ombudets namn och adress införas i en eller flera av ortens tid-
ningar samt i allmänna tidningarna. Sker ändring i förhållande, som tidigare
kungjorts, skall den på samma sätt offentliggöras. Uppgifter, som nu nämnts,
skola tillika upptagas i särskild, hos länsstyrelsen tillgänglig förteckning.

Kostnad för kungörelse, som avses i denna paragraf, må uttagas i den ord-

ning, som angående lösen för expedition är föreskriven.

Lag (1998:863).

Denna lag

5

träder i kraft den 1 januari 1984. Om ett vattenmål har an-

hängiggjorts hos vattendomstol eller ansökan om förordnande av förrätt-
ningsman gjorts eller förordnande enligt 3 kap. 11 § vattenlagen (1918:523)
om syneförrättning meddelats före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestäm-
melser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Mål som före denna lags ikraftträdande har inletts hos en förrättnings-

man skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

5

1983:1010.

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.