SFS 2011:612 Lag om ändring i lagen (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

110612.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1929:405) med vissa
föreskrifter angående tillämpningen här i riket av
svensk-norska vattenrättskonventionen av den
11 maj 1929;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 § lagen (1929:405) med vissa

föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrätts-
konventionen av den 11 maj 1929

2 ska ha följande lydelse.

9 §

3

Då ansökan angående en verksamhet, vilken ingivits till myndighet i

Norge, inkommit till Utrikesdepartementet, ska den jämte tillhörande bilagor
sändas till mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen. Vad som nu sagts
ska även gälla i fråga om upplysningar som avses i tredje punkten av art. 15
i konventionen.

Sedan de i första stycket avsedda handlingarna inkommit till mark- och

miljödomstolen eller länsstyrelsen ska denna genast utfärda kungörelse om
ansökan. Kungörelsen ska innehålla dels uppgift om verksamhetens beskaff-
enhet och omfattning samt de verkningar, som därav kan väntas uppkomma
inom svenskt område, dels underrättelse om vad sakägare, som vill hos
norsk myndighet framställa erinran i anledning av verksamheten, har att
iaktta samt om att erinringar i anledning av ansökan ska inom en viss, i kun-
görelsen utsatt tid insändas till mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen.
Kungörelsen ska innehålla tillkännagivande att ett exemplar av ansöknings-
handlingarna finns tillgängligt på mark- och miljödomstolens eller läns-
styrelsens kansli eller på annan lämplig plats som mark- och miljödomstolen
eller länsstyrelsen bestämmer. Genom mark- och miljödomstolens eller läns-
styrelsens försorg ska kungörelsen så snart det kan ske införas i ortstidning.
Ett exemplar av kungörelsen ska dessutom sändas till Utrikesdepartementet,
Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och andra
statliga myndigheter vilkas verksamhet kan beröras av ansökan samt till be-
rörda kommuner.

Om det sedan kungörelse utfärdats från myndighet i Norge kommer

underrättelse om frågans fortsatta behandling där, ska också ett sådant med-
delande kungöras på sätt som nu har angetts.

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

2 Lagen omtryckt 1998:863.

3 Senaste lydelse 2010:994.

SFS 2011:612

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

2

SFS 2011:612

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Är verksamheten av beskaffenhet, att någon menlig inverkan därav här i

riket uppenbarligen icke är att motse, erfordras ej kungörelse, som ovan
nämnts.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.