SFS 2014:715 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Du är här: Start / Miljörätt / Lag (1966:314) om kontinentalsockeln / SFS 2014:715 Lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
140715.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 § lagen (1966:314) om kontinen-

talsockeln ska ha följande lydelse.

12 §

2

Har en innehavare av ett tillstånd inte följt de villkor som har medde-

lats med stöd av 4 eller 4 a § eller vad han eller hon är skyldig att göra enligt
9 § eller inte följt en anfordran eller föreskrift som en tillsynsmyndighet har
meddelat med stöd av 8 § andra eller tredje stycket, får tillsynsmyndigheten
förelägga honom eller henne vid vite att fullgöra sina skyldigheter.

Medför det uppenbar fara för allmänt intresse att ett villkor inte följs, får

tillsynsmyndigheten förbjuda arbetets fortsatta bedrivande och genom Polis-
myndighetens försorg låta vidta rättelse på tillståndshavarens bekostnad.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE L��F

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 1998:819.

SFS 2014:715

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.