SFS 1971:585

710585.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lage n (1966: 314) om k ontinentalsockeln;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­
dagen^, funnit gott förordna, att 15 § lagen (1966: 314) om kontinen­

talsockeln skall ha nedan angivna lydelse.

15 § Talan mot bergmästares beslut enligt 7 § föres hos kommers-

kollegium genom besvär.

Mot beslut av kommerskollegium i ärende, som avses i 7 §, och mot

tillsynsmyndighetens beslut enligt 12 § föres talan hos kammarrätten ge­
nom besvär.

Mot annat beslut av myndighet enligt denna lag föres talan genom

besvär hos Konungen.

Annat beslut än som avses i första stycket länder till efterrättelse utan

hinder av förd talan, om ej annorlunda förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut

som meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 30 juni 1971.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)
1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 22 2.

KRISTER WICKMAN

(Industridepartementet)

SFS 1971:585

Utkom frän trycket

den 27 j uli 1971

1487

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.