SFS 1972:816

720816.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972:816 Lag

Utkom från t rycket

ändring i lagen (1966: 314) om kontinentalsockeln;

den 9 januar i 1973

oiven Stockholms slott den 28 december 1972.

2128

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, funnit gott förordna, att 14 § lagen (1966: 314) om kontinental­

sockeln skall ha nedan angivna lydelse.

14 § Den som utom riket begått brott som avses i 11 eller 13 § dö-

mes, om han finnes här, efter denna lag och vid svensk domstol, även

om 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken ej är tillämplig och utan hinder

av 2 kap. 5 a § första och andra styckena nämnda balk.

�&tal för brott som avses i 11 § första och tredje styckena får väckas

endast efter förordnande av Konungen eller den Konungen bemyndigar.

Brott som avses i 13 § får åtalas av åklagare endast efter angivelse

av målsägande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 28 dec ember 1972.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

1 Prop. 1972; 98, JuU 26, rs kr 285.

RUNE B. JOHANSSON

(Industridepartementet)

⬢fö

CYTj

m

"bi

feci

?-⬢.

OH

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.