SFS 1974:343

740343.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1974:343 Lag

Utkom från trycket

den 13 juni 1974

802

om ändring i lagen (1966: 314) om kon tinentalsockeln;

utfärdad den 31 maj 1974.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 1 och 7 §§ lagen (1966:

314) om kontinentalsockeln skall ha nedan angivna lydelse.

1 § Med kontinentalsockeln förstås i denna lag havsbottnen och dess

underlag inom allmänt vattenområde samt inom det havsområde utanför

Sveriges territorialgräns som Konungen bestämmer i enlighet med den i
Geneve den 29 april 1958 dagtecknade konventionen om kontinental­

sockeln.

Med kontinentalsockelns naturtillgångar avses i denna lag mineraliska

och andra icke levande naturtillgångar på havsbottnen och i dess un­
derlag samt sådana levande organismer som i det utvecklingsskede, då

de kunna bli föremål för fångst, äro antingen orörliga på havsbottnen
eller därunder eller oförmögna till rörelse annat än i ständig beröring

med havsbottnen eller dess underlag.

Inom allmänt vattenområde äger denna lag ej tillämpning på fångst

av sådana levande naturtillgångar som omfattas av svensk lagstiftning

angående fiske.

7 § Meddelas tillstånd enligt denna lag i fråga om viss naturtillgång
på område som omfattas av förut meddelat tillstånd avseende annan
naturtillgång, får arbete för undersökning eller bearbetning som verk­
ställes på grund av först uppkommen rättighet icke hindras på grund
av rättighet som tillkommit senare. Uppstår tvist om hur de särskilda

slagen av arbete skola bedrivas, skall tillsynsmyndigheten, med iaktta­

gande av föreskrift som enligt 4 § har fogats vid tillståndet, bestämma
hur arbetena skola ordnas f�r att innehavaren av äldre rättighet skall
kunna driva sitt arbete ändamålsenligt och med minsta förfång för

den senare rättsinnehavaren,

1 Prop. 1974; 32, NU 39, rskr 276.

a;

F7ä

i5

O

t l

1:

\11

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1974.

SFS 1974: 343

I fråga om inmutningsrätt som beviljats inom allmänt vattenområde

i havet efter ansökan som kommit in före lagens ikraftträdande, och

om utmål, som där tillkommit på grund av sådan inmutningsrätt före­
skrivas i 14 kap. gruvlagen (1974: 342). Beträffande arbete inom om­
råde vilket omfattas av såväl inmutningsrätt eller utmål som nyss
nämnts som tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln gäller 7 § i sin
äldre lydelse.

CARL GUSTAF

RUNE B. JOHANSSON

(Industridepartementet)

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.